Reference and predicted RNA structures

NOTE1: DMS-seq signal (read-stops) is shown at each sequence position (grades of purple)

NOTE2: HiPR base-pairing posterior probability is shown for each position in Rfam structure (yellow-red gradient).

# Method Accuracy Reference and Predicted RNA Secondary Structures
1snRNA.RF00015.U4.AADD01128634.1_1009-869.chr12_120729566_120729706.negAGCUUUGCGCAGUGGCAGUAUCGUAGCCAAUGAGGUUUAUCCGAGGCGCGAUUAUUGCUAAUUGAAAACUUUUCCCAAUACCCCGCCAUGACGACUUGAAAUAUAGUCGGCAUUGGCAAUUUUUGACAGUCUCUACGGAGA
1RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error................((.(((((.(((................))))))))..))....((((...........)))).x...(((x((((((((((...))x))))))))x.)))............((((....))))
1MFE69.7257.7820.........(((((((((((((((.(((.....((.....))..))))))).))))))).))))....................((((((.(((((........))))).)).))))............((((....))))
1Centroid72.9459.8617.........((((((((((.((((.(((................)))))))..))))))).)))....................((((((.(((((........))))).)).))))............((((....))))
1RNAstructure Constrained65.1954.2925.((...)).(((((((((((((((.(((.....((.....))..))))))).))))))).))))...........(((......((((((.(((((........))))).)).)))).....)))....((((....))))
1RNAfold Soft Constrained26.6932.4249....((((......)))).......(((((((.((.....))..((((.(..(((((......((((...)))).)))))..)))))....(((((........))))).)))))))............((((....))))
1HiPR65.5747.7820..........(((((((((.((((.(((................)))))))..))))))).))......................(((((.(((((........))))).)).)))...............(......)..
2snoRNA.RF00086.SNORD27.AK095849.1_803-874.chr11_62622484_62622555.negACUCCAUGAUGAACACAAAAUGACAAGCAUAUGGCUGAACUUUCAAGUGAUGUCAUCUUACUACUGAGAAGU
2RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((...............................................................))x))
2MFE-0.26-23.4515.......(((((.(((.........(((.....)))..........)))...)))))...............
2Centroid-0.14-10.667.........................(((.....)))....................................
2RNAstructure Constrained-0.36-5.9825.((.(((..((....))..)))...)).((((.(((((....)).))).))))..(((((....)))))...
2RNAfold Soft Constrained-0.31-22.7320...................((((((..(((.(((........))).))).))))))((((....))))....
2HiPR49.9747.813(......................................................................)
3snoRNA.RF00152.SNORD79.AK025846.1_2178-2094.chr1_173834486_173834570.negUACUGUUAGUGAUGAUUUUAAAAUUAAAGCAGAUGGGAAUCUCUCUGAGAAAGAAAAUGGAGAUUAAUCUUAAACUGAAACAGUA
3RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((.....................x.........................xx......................)))))))
3MFE44.3028.8721(((((((((((((((((((..........((((.(((...)))))))............)))))).)))....))))..))))))
3Centroid62.8153.128((((((.(((.............................((((................))))..........)))...))))))
3RNAstructure Constrained44.3028.8721(((((((((((((((((((..........((((.(((...)))))))............)))))).)))....))))..))))))
3RNAfold Soft Constrained50.7733.6420(((((((.((..(((((....)))))..))((((...(((((((((.....))).....)))))).))))........)))))))
3HiPR80.1475.993((((((.((.................................................................))...))))))
4snoRNA.RF00136.SNORD81.AJ224028.1_3-79.chr1_173833284_173833360.negCAGAAUACAUGAUGAUCUCAAUCCAACUUGAACUCUCUCACUGAUUACUUGAUGACAAUAAAAUAUCUGAUAUUCUG
4RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((...............................................................)))))))
4MFE56.2640.8215(((((((((.((((.((((((.......(((......)))........)))).))........)))))).)))))))
4Centroid68.2259.008(((((((((.(((....(((........))).................................))))).)))))))
4RNAstructure Constrained53.8536.6417(((((((((.(((((((..((((.(...(((......))).)))))....)))..........)))))).)))))))
4RNAfold Soft Constrained57.6043.0314(((((((((.((((.........((.(..(((.((.......)))).)..).)).........)))))).)))))))
4HiPR76.3170.055(((((((((.(((...................................................))))).)))))))
5snoRNA.RF00612.SNORD75.AF141346.1_1052-1111.chr1_173836017_173836076.negAGCCUGUGAUGCUUUAAGAGUAGUGGACAGAAGGGAUUUCUGAAAUUCUAUUCUGAGGCU
5RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((....................................................))))
5MFE-0.47-15.1721..........((((((.((((((....(((((.....))))).....)))))))))))).
5Centroid-0.47-15.1721..........(((((.(((((((....(((((.....))))).....)))))))))))).
5RNAstructure Constrained-0.48-18.0122..........((((((.((((((....((((((...)))))).....)))))))))))).
5RNAfold Soft Constrained-0.47-15.1721..........(((((.(((((((....(((((.....))))).....)))))))))))).
5HiPR18.6636.329(.........(((((..(..................................).))))))
6snoRNA.RF00309.snosnR60_Z15.AF141346.1_3076-3157.chr1_173833965_173834046.negCCGAUACAAUGAUGAUAACAUAGUUCAGCAGACUAACGCUGAUGAGCAAUAUUAAGUCUUUCGCUCCUAUCUGAUGUAUCUG
6RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error...(((((..................................................................)))))...
6MFE51.1940.1014..((((((..((((..........(((((........))))).((((...............)))).))))...))))))..
6Centroid52.6042.1313..((((((.....(((........(((((........))))).((((...............))))..)))...))))))..
6RNAstructure Constrained51.1940.1014..((((((..((((..........(((((........))))).((((...............)))).))))...))))))..
6RNAfold Soft Constrained51.1940.1014..((((((..((((..........(((((........))))).((((...............)))).))))...))))))..
6HiPR67.5662.334...(.(((....................................(((...............))).........))).)...
7snoRNA.RF00189.SNORD95.AC008443.10_63918-63851.chr5_180670312_180670379.negGGGGCGGUGAUGACCCCAACAUGCCAUCUGAGUGUCGGUGCUGAAAUCCAGAGGCUGUUUCUGAGCUG
7RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error....((((........................................................))))
7MFE-0.41-30.3426((((((....)).))))((((.(((.((((.((.(((....))).)).))))))))))).........
7Centroid-0.41-30.3426((((((....)).))))((((.(((.((((.((.(((....))).)).))))))))))).........
7RNAstructure Constrained-0.41-30.3426((((((....)).))))((((.(((.((((.((.(((....))).)).))))))))))).........
7RNAfold Soft Constrained-0.41-30.3426((((((....)).))))((((.(((.((((.((.(((....))).)).))))))))))).........
7HiPR-0.33-2.7318((((((....)).))))((((.((..(........................).))))))...(...).
8snoRNA.RF00342.snoZ40.AP001273.4_3902-3830.chr11_93464668_93464740.negCGAUGUUAUGAUGAUGGGCGAAAUGUUCAACUGCUCUGAAGGGGCUGAAUGAAAAUGGCCUUUCUGAACAUCC
8RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((.............................................................))))).
8MFE47.5232.3417.((((((.....((.((((.(....((((...(((((...)))))....))))..).)))).))..)))))).
8Centroid47.5232.3417.((((((.....((.((((.(....((((...(((((...)))))....))))..).)))).))..)))))).
8RNAstructure Constrained46.4730.5218.((((((.....((.((((....((((((...(((((...)))))))))))......)))).))..)))))).
8RNAfold Soft Constrained46.4730.5218.((((((.....((.((((.(..((((((.((.((....)).)).))))))....).)))).))..)))))).
8HiPR51.5139.979..(((((........((((.............(..((...))..)............)))).....)))))..
9snoRNA.RF00221.SNORD43.AJ238853.1_1-62.chr22_39715057_39715118.negCACAGAUGAUGAACUUAUUGACGGGCGGACAGAAACUGUGUGCUGAUUGUCACGUUCUGAUU
9RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((........................................................))
9MFE-0.31-36.0719..........((((....(((((((((.((((...)))).))))...))))).)))).....
9Centroid-0.31-36.0719..........((((....(((((((((.((((...)))).))))...))))).)))).....
9RNAstructure Constrained-0.34-21.3322..((((..(((.......(((((((((.((((...)))).))))...))))))))))))...
9RNAfold Soft Constrained-0.34-24.0923....(((.(.((((....(((((((((.((((...)))).))))...))))).))))).)))
9HiPR-0.1326.195..((...........................(...).....................))...
10snoRNA.RF00150.SNORD42.AJ224023.1_1-67.chr17_27047568_27047634.posGUGCAUAUGAUGGAAAAGUUUUAAUCUCCUGACACUUGUGAUGUCUUCAAAGGAACCACUGAUGCAC
10RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((.........................................................)))))
10MFE51.1436.5914((((((..(.(((.............(((((((((....).)))).....)))).))))..))))))
10Centroid51.1436.5914((((((..(.(((.............(((((((((....).)))).....)))).))))..))))))
10RNAstructure Constrained54.0841.2612((((((....(((.............((((((((.......)))).....)))).)))...))))))
10RNAfold Soft Constrained48.6232.3216((((((..(((.(((....))).)))(((((((((....).)))).....)))).......))))))
10HiPR67.3359.906((((((..(.(((..................(...........)...........))))..))))))
11snoRNA.RF00069.SNORD24.AF141346.1_1275-1356.chr1_173835772_173835853.negUGCCACAAUGAUGACAGUUUAUUUGCUACUCUUGAGUGCUAGAAUGAUGAGGAUCUUAACCACCAUUAUCUUAACUGAGGCA
11RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((.xx............................x.......xx.........................xxx.....))))
11MFE-0.28-2.4126.((...(((((.......))))).))....(((.(((...(((.(((((..(........)..))))))))..))).)))..
11Centroid38.6126.2213.(((..............................(((...((.((((((..(........)..))))))))..)))..))).
11RNAstructure Constrained-0.29-4.0427.((...(((((.......))))).))....(((.(((...((.((((((.((.......))..))))))))..))).)))..
11RNAfold Soft Constrained40.7027.6720((((..........(((((..(((((.(((....))))).)))((((((..(........)..))))))...))))).))))
11HiPR75.5672.463((((........................................(..((..............))..)..........))))
12snRNA.RF00020.U5.AC068213.7_527-412.chr15_65588389_65588504.posAUACUCUGGUUUCUCUUCAGAUCGCAUAAAUCUUUCGCCUUUUACUAAAGAUUUCCGUGGAGAGGAACAACUCUGAGUCUUAACCCAAUUUUUUGAGGCCUUGCUUUGGCAAGGCU
12RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((..(((((((((((........((((((((...........))))))))...)))))))))))......)))).................(.((((((......)))))))
12MFE86.9874.399..((((..(((((((((((...((...((((((((.(.......).)))))))).)))))))))))))......)))).......(((....))).((((((((....))))))))
12Centroid90.7683.466..((((..(((((((((((...((...((((((((.(.......).)))))))).)))))))))))))......))))..................((((((((....))))))))
12RNAstructure Constrained88.1977.368..((((..(((((((((((...((...((((((((...........)))))))).)))))))))))))......)))).......(((....))).((((((((....))))))))
12RNAfold Soft Constrained53.0849.6932..((((.((((..(((((...((((..((((((((.(.......).))))))))..)))).)))))..))))..))))(((((.........)))))(((((((....))))))).
12HiPR90.3279.436..((((..(((((((((((...((...(.((((((.(.......).)))))).).)))))))))))))......))))...................(((((((....))))))).
13snoRNA.RF00588.SNORD41.AC018761.6_51237-51168.chr19_12817263_12817332.negUGGGAAGUGAUGACACCUGUGACUGUUGAUGUGGAACUGAUUUAUCGCGUAUUCGUACUGGCUGAUCCUG
13RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((............................................................)))).
13MFE48.3836.9613.((((.(((((((.....((..(.........)..))....)))))))(((....))).......)))).
13Centroid86.5885.241.(((..............................................................))).
13RNAstructure Constrained43.4929.3317.((((.((((((((((((((........))).))...))..)))))))(((....))).......)))).
13RNAfold Soft Constrained-0.39-9.5626.....((.(((..((((.((.((.(...((((((((.....)).))))))...))))).)).))))))).
13HiPR74.9671.772((((..............................................................))))
14snoRNA.RF00264.SNORA64.AJ609432.1_1-133.chr16_2012335_2012467.negGGUCUCUCAGCUCCGCUUAACCACACGGGUCCAGUGUGUGCUUGGCGUGUUUUCAGGGAGGCAGAGAAAGGCUCUCCUAAUGCACGACAGACCCGCCCAGAAUGGCCUCUCUGUUCCUAGGAGUGCGACAAUU
14RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((..(((((...((((((((.........)))))))).......xxx))))).))))))).......(((((((((x.....(((.(((((......))))).)))...))))))))..........
14MFE16.0928.5461.((((((((((..((((...((((((.......))))).)...)))).)))....)))))))........((.((((((......((((((...(((......)))...))))))..)))))).)).......
14Centroid32.1538.9346.(((((((......(((....(((((.........)))))...))).........)))))))........((.((((((......((((((...(((......)))...))))))..)))))).)).......
14RNAstructure Constrained33.5534.1651.((((((((((..((((.((.((((((.......)))))).)))))).)))....))))))).((.....((.((((((......((((((...(((......)))...))))))..)))))).)).....))
14RNAfold Soft Constrained-0.46-4.1580(((((((.(((.(((((..(((.....)))..)))).).))).))(((((.((.((((((.(.......).))).))))).)))))..)))))((((((((((((.....))))).)).))...)))......
14HiPR47.2123.6229..............((..((.(((.............))).)).))........................................(((((...(((......)))...)))))...................
15snoRNA.RF00571.SNORD65.AC093484.2_162015-162087.chr17_16344540_16344612.posAAAUGAUGAAAUCACCCAAAAUAGCUGGAAUUACCGGCAGAUUGUGUAGUGGUGAACCUAUGGUUUUCUGAAG
15RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.........................................................................
15MFE-0.18-14.5223((((.(((...(((((((.(((.(((((.....)))))..))).))....)))))...))).)))).......
15Centroid-0.17-12.2820.(((.(((...(((((...(((.(((((.....)))))..))).......)))))...))).)))........
15RNAstructure Constrained-0.18-14.5223((((.(((...(((((((.(((.(((((.....)))))..))).))....)))))...))).)))).......
15RNAfold Soft Constrained-0.18-14.5223((((.(((...(((((((.(((.(((((.....)))))..))).))....)))))...))).)))).......
15HiPR-0.11-6.249..((..(.....((((.......(.............)............)))).....)..)).........
16snoRNA.RF00093.SNORD18.AB061820.1_2178-2249.chr15_66795581_66795652.negCAGUAGUGAUGAAAUUCCACUUCAUUGGUCCGUGUUUCUGAACCACAUGAUUUUCUCGGAUGUUCUGAUGCU
16RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((...........x.........x..........................................))))
16MFE-0.3522.7324.((((.....(((..(((...((((((((.((......)).)))).)))).......)))..)))...))))
16Centroid-0.338.8422..(((.....(((..(((...((((((((.(........).)))).)))).......)))..)))...))).
16RNAstructure Constrained-0.3710.0726.((((((((......)).))).(((((((.((......)).)))).)))......(((((...))))).)))
16RNAfold Soft Constrained-0.3620.9225.((((.....(((..((((..(((((((((.(.....).).)))).))))..)....)))..)))...))))
16HiPR-0.1485.287.(((.................................................................)))
17snoRNA.RF00278.SNORD50.AB017710.1_1702-1771.chr6_86387307_86387376.negAAUCAAUGAUGAAACCUAUCCCGAAGCUGAUAACCUGAAGAAAAAUAAGUACGGAUUCGGCUUCUGAGAU
17RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((.........x.....................................................)))
17MFE-0.276.2517.................((((.((((((((...((.................))..)))))))).).)))
17Centroid-0.26-2.4116..................(((.((((((((...((.................))..)))))))).).)).
17RNAstructure Constrained-0.3119.5521..(((....))).....(((.(((((((((....(((..............)))..)))))))).).)))
17RNAfold Soft Constrained-0.284.4218.................((((.((((((((.(.((.................)).))))))))).).)))
17HiPR-0.14-11.007.........................((((............................)))).........
18snoRNA.RF00584.SNORD105.AY349606.1_1-85.chr19_10218327_10218411.posCCCCUAUCUCUCAUGAUGAACACAUAUGCCUCUGAGCUGCUGUGAUUUCUGGCUUCAAAGUAAACGCUCUGAAGAAGAGAUGGGG
18RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((.((((.....................................x............................)))).))))
18MFE53.3034.6520.((((((((((((.((....((((...((......))...))))...)))).(((((.(((....))).))))).))))))))))
18Centroid57.6142.2816.((((((((((.........((((...((......))...))))........(((((.(((....))).))))).))))))))))
18RNAstructure Constrained54.2936.4919.((((((((((......(((((((...((......))...))))..)))...(((((.(((....))).))))).))))))))))
18RNAfold Soft Constrained51.4831.0822.((((((((((((.((....((((((.((......)))).))))...)))).(((((.(((....))).))))).))))))))))
18HiPR54.6440.0111.(((((.(.(..........................................(((((.(((....))).)))))..).).)))))
19snoRNA.RF00554.SNORA48.AC016876.10_19660-19526.chr17_7478031_7478165.posUGUCCCUGACCUGGGUAGAGUGGCAUCUGGUUGGUGAUGCCCAUCUCAUAUCAGCCAGGGACAAAGCAACUCCUUGUUCAUCCCAGCUUGGCUUUUGAUCCGUGCCCAUGCCUGGUUCAUGCCUUGGACACAUAG
19RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((..((((...(((.((((((........))))))...)))...)))).))))))))...........((((((.........(((...(((.(((.((....)).))).))).))).)))))).....
19MFE80.9975.9515((((((((..((((...(((.((((((........))))))...)))...)))).)))))))).(((((....)))))....((((...(((...(((.(((.((....)).))).))).)))))))........
19Centroid83.0578.8813((((((((..((((...(((.((((((........))))))...)))...)))).))))))))..(((......))).....((((...(((...(((.(((.((....)).))).))).)))))))........
19RNAstructure Constrained80.0173.0316((((((((..((((...((((((((((........)))))).).)))...)))).)))))))).(((((....)))))....((((...(((...(((.(((.((....)).))).))).)))))))........
19RNAfold Soft Constrained76.5967.0419((((((((..(((.((((((.((((((........))))))...))).)))))).)))))))).(((((....)))))....((((...(((...(((.(((.((....)).))).))).)))))))........
19HiPR64.7745.9323((((((((..(.....(.((...((((........)))).....))..)....).))))))))...................((((...(((...........((....)).........)))))))........
20snoRNA.RF00133.SNORD33.AB028893.1_3795-3879.chr19_49993872_49993956.posGCGGCCGGUGAUGAGAACUUCUCCCACUCACAUUCGAGUUUCCCGACCAUGAGAUGACUCCACAUGCACUACCAUCUGAGGCCAC
20RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((.........................................................................))))))
20MFE32.466.4623..((((((((..((((...)))).)))).......(((((((.(......).)).)))))((.(((......))).)).))))..
20Centroid57.6549.626..((((......((((...))))........................................................))))..
20RNAstructure Constrained32.466.4623..((((.((((.((((...))))....))))....(((((((.(......).)).)))))((.(((......))).)).))))..
20RNAfold Soft Constrained33.148.3422..((((((((..((((...)))).))))..(((..(.(((....)))))))(((((................)))))..))))..
20HiPR72.1266.914(.((((.......(((...))).........................................................)))).)
21snoRNA.RF00151.SNORD58.AB061824.1_4441-4504.chr18_47015615_47015678.negUUGCUGUGAUGACUAUCUUAGGACACCUUUGGAAUAACUAUGAAAGAAAACUAUUCUGAGCAAC
21RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((.......................................................)))).
21MFE48.3535.5013(((((..((..(((.((.(((....((...)).....))).)).)).....)..))..))))).
21Centroid89.4287.831(((((.....................................................))))).
21RNAstructure Constrained48.3535.5013(((((((....))..(((.(((...)))..)))...........((((.....)))).))))).
21RNAfold Soft Constrained48.3535.5013((((((((....(((...)))..)))....((((((...............)))))).))))).
21HiPR89.4287.831(((((.....................................................))))).
22snoRNA.RF00574.SNORD69.AC104446.2_145501-145577.chr3_52726752_52726828.posAAUGUGAAGCAAAUGAUGAUAAACUGGAUCUGACUGACUGUGCUGAGUCUGUUCAAUCCAACCCUGAGCUUCAUGUU
22RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((((.........................................................))))))))))
22MFE67.2851.3012((((((((((..............(((((..(((.((((......)))).)))..))))).......))))))))))
22Centroid67.2851.3012((((((((((..............(((((..(((.((((......)))).)))..))))).......))))))))))
22RNAstructure Constrained67.2851.3012((((((((((..............(((((..(((.((((......)))).)))..))))).......))))))))))
22RNAfold Soft Constrained64.3946.0414((((((((((..((....))....(((((..(((.((((......)))).)))..))))).......))))))))))
22HiPR66.6254.327((.(..((((..............(((.(..........................).))).......))))..).))
23tRNA.RF00005.tRNA.AC008443.10_8240-8321.chr16_22308461_22308542.posGGUAGCGUGGCCGAGCGGUCUAAGGCGCUGGAUUAAGGCUCCAGUCUCUUCGGGGGCGUGGGUUCGAAUCCCACCGCUGCCA
23RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((......xx.)))).(((((.......))))).xxxxxxxxxx..(((((.......)))))))))))).
23MFE51.0137.3123(((((((.((((....))))...((.(((.......))).)).(((((....)))))(((((.......)))))))))))).
23Centroid61.5042.0915(((((((......((((........))))................((......))..(((((.......)))))))))))).
23RNAstructure Constrained51.0137.3123(((((((.((((....))))...((.(((.......))).)).(((((....)))))(((((.......)))))))))))).
23RNAfold Soft Constrained23.7512.2938(((((((((....((((........))))(((((..(((.((((((((....))))).))))))..)))))))).)))))).
23HiPR53.3340.4115((((((.....................................................................)))))).
24tRNA.RF00005.tRNA.AC108081.2_59868-59786.chr16_57334392_57334474.negGUCAGGAUGGCCGAGCGGUCUAAGGCGCUGCGUUCAGGUCGCAGUCUCCCCUGGAGGCGUGGGUUCGAAUCCCACUUCUGACA
24RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((......xx.)))).(((((.......))))).xxxxxxxxxxx..(((((.......)))))))))))).
24MFE50.0523.6324(((((((.(((((((((.............))))).))))...((((((...))))))(((((.......)))))))))))).
24Centroid52.0528.0622(((((((.((((((...(.........).....)).))))...((((((...))))))(((((.......)))))))))))).
24RNAstructure Constrained47.4324.9727(((((((.((((((((((((...)))....))))).))))...((((((...))))))(((((.......)))))))))))).
24RNAfold Soft Constrained27.36-1.9537((((((((((...((((........))))..((((((.((((.((((((...)))))))))).)).)))).))).))))))).
24HiPR56.8832.5218(((((((.((.(........................).))...((((((...))))))(((((.......)))))))))))).
25snoRNA.RF00213.snoR38.AK123993.1_1023-1100.chr17_74554873_74554950.posCUGAGCUGAGGAUGAUUUAAAGUUAUCCCUGUCUGAAAUGGUAUCUUUUGUGAGGAGGUCUGACUUGCUGAGGCUCAG
25RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((................................................................)))))))
25MFE55.0239.0116(((((((..((........((((((..(((.((..(((........)))..))..)))..)))))).))..)))))))
25Centroid70.6362.507(((((((..(((((((.....)))))))...........................................)))))))
25RNAstructure Constrained49.8229.3221(((((((.(((((((((...))))))).))(((......((.(((((((...)))))))))))).......)))))))
25RNAfold Soft Constrained55.0239.0116(((((((..((........((((((..(((.((..(((........)))..))..)))..)))))).))..)))))))
25HiPR92.5791.171((((((..................................................................))))))
26snoRNA.RF00266.snoZ17.AF001689.1_3399-3470.chr17_27050700_27050771.posGGUGCAAAUGAUGCAUAUGUUAGCGACCAAAGCCUGAUCUUUGCUGAUUAGUCAUAAUUAACUGACUGCACC
26RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((.....................................x.....................x))))))
26MFE42.3425.8619(((((.(((.(.(((...((((((.......).)))))...)))).)))(((((........))))))))))
26Centroid49.3332.3513(((((.......(((...((((.(.......)..))))...)))......((((........)))).)))))
26RNAstructure Constrained54.6240.0014((((((......(((...((((((.......)).))))...)))...(((((........))))).))))))
26RNAfold Soft Constrained41.4423.7220(((((.(((.(.(((.(.((((((.......).))))).).)))).)))(((((........))))))))))
26HiPR57.6247.816((.((.............................................((((........)))).)).))
27snoRNA.RF00264.SNORA64.BC063011.1_424-557.chr16_2012974_2013107.negACUCUCUCGGCUCUGCAUAGUUGCACUUGGCUUCACCCGUGUGACUUUCGUAACGGGGAGAGAGAGAAAAGAUCUCCUCAGGACCUCGGAUGGGCCUUACUGUGGCCUCUCUUUCCUUGAGGGGUGCAACAGGC
27RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((..(((((...((((((((............)))))))).......))))).))))))).......(((((((((.....(((.(((((.......))))).)))...)))))))))..........
27MFE54.3251.8537.(((((((((((.((((....))))...))))((.(((((.(((...)))..))))))))))))))....(..((((((((((....(((.(((((.......))))).))).))).)))))))..).......
27Centroid55.6154.6535.(((((((((((.((((....))))...)))).(.(((((.((.....))..)))))).)))))))....(..((((((((((....(((.(((((.......))))).))).))).)))))))..).......
27RNAstructure Constrained88.7482.589.(((((((..(((((...((((((((..((.....)).)))))))).......))))).))))))).......((((((((((....(((.(((((.......))))).))).))).))))))).((.....))
27RNAfold Soft Constrained51.8351.8539.(((((((((((.((((....))))...))))((.(((((.(((...)))..))))))))))))))....(..((((((((((....(((.(((((.......))))).))).)))).))))))..).......
27HiPR62.0058.0425..((((((.....((((....)))).............((.(.......)..)).....))))))........(((((((........((.((((((....).))))).))......)))))))..........
28NA.RF00019.Y_RNA.AADD01087484.1_3854-3742.chr7_148684228_148684340.negGGCUGGUCCGAAGGUAGUGAGUUAUCUCAAUUGAUUGUUCACAGUCAGUUACAGAUCGAACUCCUUGUUCUACUCUUUCCCCCCUUCUCACUACUGCACUUGACUAGUCUUUU
28RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((.((..((((((((.....xxxxxxxxxxxxxxx.(((.((.....................)).)))...........))))))...))..))))))))))....
28MFE49.8530.6129((((((((....(((((((((..((((.(((((((((....)))))))))..)))).((((.....))))................)))))))))......))))))))....
28Centroid49.8530.6129((((((((....(((((((((..((((.(((((((((....)))))))))..)))).((((.....))))................)))))))))......))))))))....
28RNAstructure Constrained49.8530.6129((((((((....(((((((((..((((.(((((((((....)))))))))..)))).((((.....))))................)))))))))......))))))))....
28RNAfold Soft Constrained49.8530.6129((((((((....(((((((((..((((.(((((((((....)))))))))..)))).((((.....))))................)))))))))......))))))))....
28HiPR53.1848.3521.(((((((.....(((((((.........(((((((......)))))))..........(.......)...................))))))).......))))))).....
29snoRNA.RF00270.SNORD61.AF266720.1_161-233.chrX_135961358_135961430.negGCUAUGAUGAAUUUGAUUGCAUUGAUCGUCUGACAUGAUAAUGUAUUUUUGUCCUCUAAGAAGUUCUGAGCUU
29RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((.............................................x.....................))..
29MFE31.5121.8718(((.....((((((...(((((((.((((.....)))))))))))...............))))))..)))..
29Centroid39.1432.3711(((..............((((((..((((.....)))).)))))).......................)))..
29RNAstructure Constrained-0.27-22.5427.....((((((...(((.((((((.((((.....)))))))))))))))))))(((..(((...))))))...
29RNAfold Soft Constrained30.0419.5520(((.....((((((((.((((((.(((((.....))))))))))).))............))))))..)))..
29HiPR70.7069.711.(...................................................................)...
30snoRNA.RF00420.SNORA61.AJ609451.1_1-130.chr1_28906276_28906405.negAUCCUCCUGAUCCCUUUCCCAUCGGAUCUGAACACUGGUCUUGGUGGUCGUAAAAGGAGGAAAAGUAAUAGUGAAGCUGGCCUAAAUGUUGUAAUCUGGUAUAUGGCAUGUGGGCUAGUUUCAGACAGGU
30RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..(((((...........(((((.((((........))))..)))))........)))))................(((((((......(((.............)))...)))))))............
30MFE69.4364.4920.(((((((..........((((((((((........)))).)))))).......)))))))..........(((((((((((((.((((((((........)))))))).))))))))))))).......
30Centroid70.3766.5619.(((((((..........(((((.((((........))))..))))).......)))))))..........(((((((((((((.((((((((........)))))))).))))))))))))).......
30RNAstructure Constrained69.4364.4920.(((((((..........((((((((((........)))).)))))).......)))))))..........(((((((((((((.((((((((........)))))))).))))))))))))).......
30RNAfold Soft Constrained66.0356.6224.(((((((......((((((((((((((........)))).))))))..).))))))))))..........(((((((((((((.((((((((........)))))))).))))))))))))).......
30HiPR66.9857.0618..((((((..........((((((((.(........).))).))))).......))))))...........(((((((.(((...((.((.(..........).)).))...))).))))))).......
31snoRNA.RF01173.snoU105B.AC020931.6_95709-95787.chr19_10220433_10220511.posCCACAUGCGGCUGAUGACAGCACUUCUGCUGAGACGCUGUGAUUGCUCUGUCCAAAGUAAACGCCCUGACGCACUGUGG
31RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error....(((((((((....)))).......(((((............)))))...................))))).....
31MFE14.9010.5935(((((((((((.(((.(((((...(((....))).))))).))))))..(((....((....))...)))))).)))))
31Centroid22.3518.1428(((((((((((.(((.(((((...(((....))).))))).))))).......................)))).)))))
31RNAstructure Constrained44.2719.8321(((((((((((((....))))......((......)).(((.(((((........))))).))).....)))).)))))
31RNAfold Soft Constrained14.9010.5935(((((((((((.(((.(((((...(((....))).))))).))))))..(((....((....))...)))))).)))))
31HiPR28.108.7516((((((((..............................................................))).)))))
32snoRNA.RF00211.SNORD35.AB028893.1_4355-4440.chr19_49994432_49994517.posGGCAGAUGAUGUCCUUAUCUCACGAUGGUCUGCGGAUGUCCCUGUGGGAAUGGCGACAAUGCCAAUGGCUUAGCUGAUGCCAGGAG
32RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((.............x...........................................................)))).....
32MFE-0.2518.2924.((((((.((..............)).)))))).....((((...)))).((((......)))).((((.........))))....
32Centroid-0.2233.3220((((.............((((((.....((....)).......))))))..........))))..((((.........))))....
32RNAstructure Constrained-0.2516.7625.((((((.((..............)).)))))).....((((...)))).(((((....))))).((((.........))))....
32RNAfold Soft Constrained-0.2916.3731((((.....((((.((((((((((((.(((....))))))...)))))).))).)))).))))..((((.........))))....
32HiPR-0.1238.349.((.........................................................))...(((...........)))....
33snoRNA.RF00604.SNORD88.AC010325.7_135083-134993.chr19_51305585_51305675.negGGGCUCCCAUGAUGUCCAGCACUGGGCUCUGAUCACCCCUGAGGACACAGUGCACCCCAGGACCUUUGACACCUGGGGGUCUGAGGGGCCC
33RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((.............................................................................)))))))
33MFE49.8733.7121(((((((((.(((.....((((((..(((...........)))....)))))).(((((((..........)))))))))))).)))))))
33Centroid49.8733.7121(((((((((.(((.....((((((..(((...........)))....)))))).(((((((..........)))))))))))).)))))))
33RNAstructure Constrained49.8733.7121(((((((((.(((.....((((((..(((...........)))....)))))).(((((((..........)))))))))))).)))))))
33RNAfold Soft Constrained46.6327.7025(((((((((.(((.....((((((.(.(((..(((....))))))).)))))).(((((((..........)))))))))))).)))))))
33HiPR56.3044.0715(((((((((.(((.....(((.............................))).(((((((..........)))))))))))).)))))))
34lincRNA.RF02170.PVT1_7.AC007860.6_44367-44503.chr8_129108764_129108900.posAAGGACAGAAUAACGGGCUCCCAGAUUCACAAGCCCCACCAAGAGGAUCACCCCAGGAACGCUUGGAGGCUGAGGAGUUCACUGAGGCUACUGCAUCUUGAGACUCAGGAUGAAGACCCAGCUUGGGGCUGUCAAAG
34RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.........................................................................................................................................
34MFE-0.07-11.4945...(((((......((((((((((..((.(((((....((..(.((....)))..))...)))))))..))).))))))).((.(((((.((.((((((((...)))))))).))....))))).)).)))))....
34Centroid-0.07-11.4945...(((((......((((((((((..((.(((((....((..(.((....)))..))...)))))))..))).))))))).((.(((((.((.((((((((...)))))))).))....))))).)).)))))....
34RNAstructure Constrained-0.07-11.4945...(((((......((((((((((.(((.(((((....((....((....))...))...)))))))).))).))))))).((.(((((.((.((((((((...)))))))).))....))))).)).)))))....
34RNAfold Soft Constrained-0.07-11.4945...(((((......((((((((((..((.(((((....((..(.((....)))..))...)))))))..))).))))))).((.(((((.((.((((((((...)))))))).))....))))).)).)))))....
34HiPR-0.05-5.9023...(((.........(((((...(.....((((......(...............).....))))....)....))))).....((((.......(.(((.....))).)..........))))......)))....
35snoRNA.RF01161.SNORD5.AJ609488.1_1-73.chr11_93466394_93466466.negGUUCAGAUGAUGAAUUUAACUGUUCAACUGCUGAAUGAUAACGGGCAUGAACUAAAACUUAAUUCUGACAGAG
35RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.......................................x.................................
35MFE-0.16-11.6219..(((((.......((((...(((((..((((...........))))))))))))).......))))).....
35Centroid-0.15-9.8416(.(((((..............(((((..((((...........)))))))))...........))))))....
35RNAstructure Constrained-0.18-13.7222(.(((((...(((.(((....(((((..((((...........)))))))))..))).)))..))))))....
35RNAfold Soft Constrained-0.16-11.6219..(((((.......((((...(((((..((((...........))))))))))))).......))))).....
35HiPR-0.11-6.249...((((..............((.....((...............))...))...........))))......
36snoRNA.RF00092.SNORA63.L07384.1_2-133.chr3_186505089_186505220.posAAGCAGGAUUCAGACUACAAUAUAGCUGCUAAGUGCUGUGUUGUCGUUCCCCCUGCUUAAAAUAAAGUUGUUUCUUAACUAUACCUGUCUGCUAUUCUCCUGUAGCAGCCAGGGACGCUUGGUCUCAUACAU
36RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..(((((.....x...((((((((((........)))))))))).......)))))..........x................((((.((((............)))).))))...................
36MFE76.7260.8516(((((((.....(((.((((((((((........)))))))))).)))...))))))).......(((((.....)))))...((((.(((((((......))))))).))))(((.....)))........
36Centroid76.7260.8516(((((((.....(((.((((((((((........)))))))))).)))...))))))).......(((((.....)))))...((((.(((((((......))))))).))))(((.....)))........
36RNAstructure Constrained76.7260.8516(((((((.....(((.((((((((((........)))))))))).)))...))))))).(((((....)))))..........((((.(((((((......))))))).))))(((.....)))........
36RNAfold Soft Constrained74.8257.1118(((((((.....(((.((((((((((........)))))))))).)))...)))))))....((.(((((.....))))).))((((.(((((((......))))))).))))(((.....)))........
36HiPR78.5864.9712(((((((......((.((.((((.((.((...)))).)))).)).))....))))))).........................((((.((((((........)))))).))))(.(.....).)........
37snoRNA.RF00394.SNORA4.AJ609452.1_1-137.chr3_186505402_186505538.posUACCAAAAGUUAGCUUUUUGGGGGGCAGGUUUUUAAGUAACCUUUGCCAACUUGGGCUAUUUGGAAGAGUAAAAGACCACACUCCACAGUGGGCUAUACCACUUAGUAUAGUUCGCUACUAUUUUGUGGCCUACAUG
37RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..(((((...((((((...((..((((((((.......))))..))))..)).))))))))))).........((.(((((......((((((((((((......)))))))))))).......))))).)).....
37MFE100.00100.000..(((((...((((((...((..((((((((.......))))..))))..)).))))))))))).........((.(((((......((((((((((((......)))))))))))).......))))).)).....
37Centroid98.7497.051..(((((...((((((...((..(((.((((.......))))...)))..)).))))))))))).........((.(((((......((((((((((((......)))))))))))).......))))).)).....
37RNAstructure Constrained97.4997.002..(((((...((((((...((..((((((((.......)))))..)))..)).))))))))))).........((.(((((......((((((((((((......)))))))))))).......))))).)).....
37RNAfold Soft Constrained-0.4210.7978..........((((((.(((((((...(((((((.(.(..((...(((......))).....))...).).)))))))...)))).))).))))))..((((..(((((((....))).))))..))))........
37HiPR92.2085.876..(((((...((((((...((..(((.((...........))...)))..)).)))))))))))..........(.(((((......(((((((((((...(...)))))))))))).......))))).)......
38snoRNA.RF00187.SNORD102.AB061826.1_4476-4547.chr13_27829201_27829272.posAGCUUAAUGAUGACUGUUUUUUUUGAUUGCUUGAAGCAAUGUGAAAAACACAUUUCACCGGCUCUGAAAGCU
38RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((..............................................................)))))
38MFE-0.40-14.9326((((...(((....((((((((...((((((...))))))..))))))))....)))..)))).........
38Centroid-0.37-8.0323((((..........((((((((...((((((...))))))..)))))))).........)))).........
38RNAstructure Constrained-0.41-17.3927((((....((((..((((((((...((((((...))))))..)))))))))))).....)))).........
38RNAfold Soft Constrained-0.40-14.9326((((...(((....((((((((...((((((...))))))..))))))))....)))..)))).........
38HiPR15.607.5111(.(...........(((.........(((.......)))........)))..........)..........)
39snoRNA.RF00191.SNORA57.AP001458.6_72689-72837.chr11_62432894_62433042.posCCUCCUUUUCUUGGCGGGGAUCGGGCUUGUGGUGCCGCUCCCCGUAAUGUACGGAGGAAGAGGGAAAGGGCUCUGGCCCCCUCGGCGUCAUGUCUUCGGUGCUGGCGGCUUCCCAUCCGCUGGUUCUAUCCUCAAACGCCGGGACACCG
39RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((.........((((((.((((........)))).))))))........)))))......x..................((((((.............(((((((........)))))))............))))))........
39MFE72.3658.2322(((((....(...(((((((.((((((...))).))).)))))))...)...)))))..(((((....(((....))))))))(((((..((.....((.((((((((........)))))))).)).....)).)))))((....)).
39Centroid83.8472.5811(((((........(((((((.(((..........))).))))))).......)))))..........((((....))))...((((((..((.....((.((((((((........)))))))).)).....)).))))))........
39RNAstructure Constrained60.5253.6131((((.((((((..(((((((.((((((...))).))).))))))).......)))))).))))....((((....)))).((((((((..((.....((.((((((((........)))))))).)).....)).))))))))......
39RNAfold Soft Constrained-0.3410.0878........(((((((((((((.(((((.(((((((((((.((((.((.(.(((((.(..(((((....(((....))))))))..).)).))))))))).)..)))))).....).)))).))))).)))))....)))))))).....
39HiPR70.3556.5616..............(.((((.((((((...))).))).)))).)........................(((....)))....((((((............((.((((..........)))).))...........))))))........
40snoRNA.RF00266.snoZ17.AF001689.1_2296-2367.chr17_27049600_27049671.posGGUGCAGAUGAUGACACUGUAAAGCGACCAAAGUCUGAACAAAGUGAUUGGUACCUCGUUGUCUGAUGCACC
40RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((..............................................x.............))))))
40MFE53.2937.8015((((((...((((((...((......(((((...((......))...)))))))...))))))...))))))
40Centroid67.8459.487((((((....................(((((...((......))...)))))..............))))))
40RNAstructure Constrained44.3430.2417((((((((((((((((((.......(((....))).......)))).........)))))))))...)))))
40RNAfold Soft Constrained53.2937.8015((((((...((((((.((....))..(((((...((......))...))))).....))))))...))))))
40HiPR100.00100.000((((((............................................................))))))
41snoRNA.RF00156.SNORA70.L44140.1_70716-70850.chrX_153628622_153628756.posCCGCAGCCAAUUAAGCCGACUGAGUUCCUUUCCUCAUGGGGACCCAGUGUGCGAUGGCUGCACACAGCAGCUUCCUUGGUAGUGUACGCAGCCUGUUGGUUGUAUGGGUUGCUCUAAGGGACCUUGGAGACAGGC
41RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((.............((((..((((..........))))..)))).))))........................(((........((((((...........)))))).........)))............
41MFE25.4915.0351..(((((((((...((..((((.((((((........)))))).))))..))...(((((((((((.(((.....))).).))))..)))))).)))))))))...(.((((((((((....))))))).))).)
41Centroid29.7315.5039..((((((......((..((((.((((((........)))))).))))..))...))))))(((((.((.......)).).))))........................(((((((((....))))))).))...
41RNAstructure Constrained25.7827.1550(((((((((((...((..((((.((((((........)))))).))))..))...((((((..(((...(((.....)))..)))..)))))).)))))))))..)).((((((((((....))))))).)))..
41RNAfold Soft Constrained25.4915.0351..(((((((((...((..((((.((((((........)))))).))))..))...(((((((((((.(((.....))).).))))..)))))).)))))))))...(.((((((((((....))))))).))).)
41HiPR35.8724.6025....((((..((..(((.((((.((.(((........))).)).))))).)))).))))............................................................................
42snoRNA.RF01241.SNORA81.AC112907.7_62863-62686.chr3_186504464_186504641.posACCUUCUUGUAUAAGCACUGUGCUAAAAUUGCAGACACUAGGACCAUGUCUUGGUUUUUGCAAUAAUGCUAGCAGAGUACACACAAGAAGAAAAGUAACAGCACUAGAUUGUAAAGACUGGGGUGGACCUCUUUCUUAAUGUCCAAUGUCCUUUGUCUUAAGAUUUGGUGCAAUAUCU
42RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.................((.(((((..((((..((.((((((((...)))))))).)).....))))..))))).))......................(((((((((...........(.(.((((..............)))).).)..............)))))))))......
42MFE63.9245.0535..((((((((....(.(((.(((((..((((((((.((((((((...)))))))).)))))))).....))))).))).)..))))))))..........((((((((((...(((((.(((((((((............)))))....)))).)))))..)))))))))).......
42Centroid65.0845.9533..((((((((......(((.(((((..((((((((.((((((((...)))))))).)))))))).....))))).)))....))))))))..........((((((((((...(((((..((((((((............)))))....)))..)))))..)))))))))).......
42RNAstructure Constrained64.4946.6834..((((((((......(((.(((((..((((((((.((((((((...)))))))).)))))))).....))))).)))....))))))))..........((((((((((...(((((.(((((((((............)))))....)))).)))))..)))))))))).......
42RNAfold Soft Constrained62.8241.8237..((((((((....(.(((.(((((..((((((((.((((((((...)))))))).)))))))).....))))).))).)..))))))))..........((((((((((...(((((.(((((((((...((....)).)))))....)))).)))))..)))))))))).......
42HiPR59.4237.6535..((((((((......(((.(.((...(((((.((.((.(((((...))))).)).)).)))))......)).).)))....))))))))..........((((((((((....((((..(((.((((............)))).....)))..))))...)))))))))).......
43snoRNA.RF00405.SNORA44.AJ609466.1_1-132.chr1_28906893_28907024.negCAGCAUGUUUCCAAGGGCUGUGGCUGGUCAUAGCCAUGGGAUCUCCAACUGCAUGCAAGAGCAACCUGGAAAGACUUUGACAGCGCAGGUCAGUACAAUACCUGCAAGCUGCCACUCAGCUUUCCUAUAAUG
43RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..........((...(((((((......)))))))..))............................((((((.........((.((((...........))))..x...)).......)))))).......
43MFE67.1655.3521..(((((((((((..(((((((......))))))).))))).........))))))...........((((((.((.((.((((((((((.........))))))..)))).))...)))))))).......
43Centroid67.1655.3521..(((((((((((..(((((((......))))))).))))).........))))))...........((((((.((.((.((((((((((.........))))))..)))).))...)))))))).......
43RNAstructure Constrained64.6449.9924..(((((((((((..((((((((....)))))))).))))).........)))))).((......))((((((.((.((.((((((((((.........))))))..)))).))...)))))))).......
43RNAfold Soft Constrained65.4551.7523..(((((((((((..((((((((....)))))))).))))).........))))))...........((((((.((.((.((((((((((.(......)))))))..)))).))...)))))))).......
43HiPR62.5944.7422(.(((((...(((..(((((..........))))).)))............)))))...........((((((.((.((..(((((((((..((...))))))))..)))..))...))))))))......)
44snoRNA.RF00606.SNORD93.AC005682.2_110683-110610.chr7_22896232_22896305.posUGGCCAAGGAUGAGAACUCUAAUCUGAUUUUAUGUGCUUCUGCUGUGAUGGAUUAAAGGAUUUACCUGAGGCCA
44RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((................................................................)))).
44MFE37.6319.7424(((((.(((.((((..((.(((((((...(((((.((....)))))))))))))).))..)))))))..)))))
44Centroid38.3321.1923(((((.(((.((((..((.(((((((...((((..((....)).))))))))))).))..)))))))..)))))
44RNAstructure Constrained37.6319.7424(((((.(((.((((..((.(((((((...(((((.((....)))))))))))))).))..)))))))..)))))
44RNAfold Soft Constrained37.6319.7424(((((.(((.((((..((.(((((((...(((((.((....)))))))))))))).))..)))))))..)))))
44HiPR53.3544.6210(((((.(((.(((.........(((........................))).........))))))..)))))
45miRNA.RF01031.mir-639.AC009004.6_14944-14847.chr19_14640355_14640452.posUGGCCGACGGGGCGCGCGCGGCCUGGAGGGGCGGGGCGGACGCAGAGCCGCGUUUAGUCUAUCGCUGCGGUUGCGAGCGCUGUAGGGAGCCUGUGCUG
45RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..(((..((.(((((.((((((((....(.((.((((((((((......)))))).)))).)).)..)))))))).))))).)))))...........
45MFE72.8564.5217.((((...(.(((((.(((((((.(.((.((..((((((((((......)))))).)))).)).)).)))))))).))))).)...).))).......
45Centroid68.6656.6519.((((.....(((((.(((((((.(.((.((..((((.(((((......)))))..)))).)).)).)))))))).))))).....).))).......
45RNAstructure Constrained64.4441.2423.(((..(((((((((.(((((((.(.((.((..((((((((((......)))))).)))).)).)).)))))))).)))).........)))))))).
45RNAfold Soft Constrained30.8041.7344.(((((.((.(...).))))))).(.(.((((.((((((((((......)))))).)))).((.(((((((.......))))))).)))))).).)..
45HiPR-0.12-18.9432(................................................................................................)
46snoRNA.RF00604.SNORD88.AC010325.7_132197-132107.chr19_51302699_51302789.negGGGCCUCCAUGAUGUCCAGCACUGGGCUCCGACUGCCACUGAGGACACGGUGCCCCCCGGGACCUUUGACACCCGGGGGUCUGAGGGGCCC
46RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((.............................................................................)))))))
46MFE49.8733.7121((((((((((..(((((..((...(((.......)))..)).)))))..))).((((((((..........)))))))).....)))))))
46Centroid64.0955.2110(((((((((............................................((((((((..........))))))))..)).)))))))
46RNAstructure Constrained48.1730.6523(((((((((.((.(((((....))))).......((.((((......))))))((((((((..........)))))))))))).)))))))
46RNAfold Soft Constrained49.0032.1622(((((((((.((......((((((..(((.(.......).)))..))..))))((((((((..........)))))))))))).)))))))
46HiPR66.0757.909(((((((((.............................................(((((((..........)))))))...)).)))))))
47snoRNA.RF01183.SNORD19B.AC104446.2_143509-143592.chr3_52724760_52724843.posUUUUGGUUGAAAUAUGAUGAGUGUACAAAAUCUUGAUUUAAGUGAAUGAAAAAUUACAAGAUCCAACUCUGAUUUCAGCCAGAG
47RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error...(((........................................................................)))...
47MFE36.8326.4419.((((((((((((.....((((.......((((((.....................))))))...))))..)))))))))))).
47Centroid36.8326.4419.((((((((((((.....((((.......((((((.....................))))))...))))..)))))))))))).
47RNAstructure Constrained33.2220.6724(((((((((((((.....((((.......((((((((((...........))))..))))))...))))..)))))))))))))
47RNAfold Soft Constrained34.5322.8722.((((((((((((.....((((.......((((((...(((............)))))))))...))))..)))))))))))).
47HiPR36.8326.4419(((((((((((((.....((((........(((((.....................)))))....))))..)))))))))))))
48snoRNA.RF00577.SNORD72.AK124098.1_2478-2557.chr5_40832758_40832837.negAGCUUAUCAGUGAUGUUGUAAAAAUAAAUGUCUGAACAUAUGAAUGCAGUAUUGAUUUCAGCAUUUAACUGAGAUAAGCG
48RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((................................................................))))))).
48MFE33.689.0628.(((((((((((((((((...((((.((((.(((..(((....)))))))))).)))))))))))..)))))..))))).
48Centroid33.689.0628.(((((((((((((((((...((((.((((.(((..(((....)))))))))).)))))))))))..)))))..))))).
48RNAstructure Constrained33.689.0628.(((((((((((((((((...((((.((((.(((..(((....)))))))))).)))))))))))..)))))..))))).
48RNAfold Soft Constrained33.689.0628.(((((((((((((((((...((((.((((.(((..(((....)))))))))).)))))))))))..)))))..))))).
48HiPR42.0626.3217.(((((.(((((((((((......(...((.(................)))...)...)))))))..))))...))))).
49snoRNA.RF00393.SNORA8.AJ609454.1_1-139.chr11_93465527_93465665.negUGCACUGCAUGGUAUCUGCACUCAGCAGUUUACACCUGCUAGGGUGUUCAAAGGUCAGUGCUAUAGAAAUUCAGUAUCUGGCAUCGUUGGUUUUCUUGGCUUUGUGCUUGUUAAACCUGGUAUUUCUACUGAUACAGUA
49RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((((......(((((((((((((((.......))))).))))))....))))))))))..(((((((((((.....(((((...................)))))........)))).)))))))...........
49MFE45.7433.5340.((((((.((.......(((((((((((.......))))).))))))......)))))))).........((((((......((((..(((((....(((.....)))....))))))))).....)))))).......
49Centroid84.8874.0711.((((((.((.......(((((((((((.......))))).))))))......))))))))...((((((((((.....((((.....(((.......)))...))))........)))).))))))............
49RNAstructure Constrained76.7357.2919.((((((.((.......(((((((((((.......))))).))))))......))))))))....(((((((((((...(((((....((((.....))))..)))))...))...)))).)))))(((((...)))))
49RNAfold Soft Constrained38.5233.5951(((...)))..(((((.(((((..((..((.((((((....))))))..))..)).)))))..(((((((((((((.(.(((((....((((.....))))..))))).).))...)))).)))))))..)))))....
49HiPR57.0343.4825.((((((.(........(((.(((.(...........).).)).))).......)))))))..............................................................................
50snoRNA.RF00425.SNORA18.AJ609471.1_1-132.chr11_93466632_93466763.negGUUGAGGUCUAUCCCGAUGGGGCUUUUCCUGUAGCCUGCACAUCGUUGGAAACGCCUCAUAGAGUAACUCUGUGGUUUUACUUUACUCACAGGACUAUUGUUAGAUCUGUGGGAAGGAAUUACAAGACAGUU
50RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((((...(((((((((((((........))))).x.)))))..)))...)))))).....................((((.((((((((.(((....))).))))))))))))...............
50MFE87.8572.8910..((((((...(((((((((((((........)))))...)))))..)))...)))))).((((...))))((((((...((((.((((((((.(((....))).)))))))))))))))))).........
50Centroid92.1683.106..((((((...(((((((((((((........)))))...)))))..)))...))))))............((((((...((((.((((((((.(((....))).)))))))))))))))))).........
50RNAstructure Constrained87.8572.8910..((((((...(((((((((((((........)))))...)))))..)))...)))))).((((...))))((((((...((((.((((((((.(((....))).)))))))))))))))))).........
50RNAfold Soft Constrained20.5724.4961(((....(((.((((.(((((((.(((((((((...)))).......))))).))))))).((((((....(((....))).))))))(((((.(((....))).))))))))).))).......)))....
50HiPR79.5461.4513...(((((.(..(((((((((((..........))))...)))))..))..).))))).............((..(.....(....((((((..((......))..))))))...)..)..)).........
51snoRNA.RF00213.snoR38.AJ543324.1_2-73.chr17_74557716_74557787.posACAAGCCUAUGAUGGUUAGUUAUCCCUGUCUGAAAAUCUGGACUGAGGGAAAUAAUCUAUUCUGAGGCUUAA
51RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((...............................................x..........)))))))
51MFE40.0310.4019..((((((..((.(((((....(((((((((........))))..)))))..)))))...))..))))))..
51Centroid39.147.7120..((((((..((((((((....(((((((((........))))..)))))..))).))).))..))))))..
51RNAstructure Constrained39.147.7120..((((((..((.(((((....((((((((((......)))))..)))))..)))))...))..))))))..
51RNAfold Soft Constrained38.304.9621..((((((..((.(((((....(((((((((((...)).))))..)))))..)))))...))..))))))..
51HiPR39.147.7120..((((((..(((.((((.((.((((((.((........)).)..)))))))))))..).))..))))))..
52snoRNA.RF00093.SNORD18.AB061820.1_4174-4242.chr15_66793588_66793656.negUUGUUAUGAUGAGAUUCCACUUAAGGUCCGUGUUUCUGAAACAAAUGAUUUUGUGGAAGUUCUGAUUUA
52RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((.............................................................))))
52MFE-0.41-32.0127.......(((.(((((((((..((((((..(((((...)))))...))))))))))))..))).)))..
52Centroid-0.41-32.0127.......(((.(((((((((..((((((..(((((...)))))...))))))))))))..))).)))..
52RNAstructure Constrained-0.41-32.0127.......(((.(((((((((..((((((..(((((...)))))...))))))))))))..))).)))..
52RNAfold Soft Constrained-0.41-32.0127.......(((.(((((((((..((((((..(((((...)))))...))))))))))))..))).)))..
52HiPR-0.28-24.7815...........(((((((((.....((....................))...))))))..)))......
53snoRNA.RF00575.SNORD70.AC064836.7_15165-15252.chr2_203141154_203141241.posUUCGUUGUUGUCAAUGAUGUAUUCUUCUUGGAACUGAAUCUAAGUGAUCUGACUCAAUAUUCGUCACUACCACUGAGACAACGAUGAA
53RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((((((................................................................))))))))))))
53MFE62.1240.5716.(((((((((((...(((...((((....))))....)))..((((...((((.........))))....))))..))))))))))).
53Centroid76.9366.697.(((((((((((..........((......)).................((((.........))))..........))))))))))).
53RNAstructure Constrained66.5448.5915((((((((((((...(((...((((....))))....)))..((((...((((.........))))....))))..))))))))))))
53RNAfold Soft Constrained62.1240.5716.(((((((((((...(((...((((....))))....)))..((((((..((........))))))))........))))))))))).
53HiPR95.7394.281((((.(((((((................................................................))))))).))))
54snoRNA.RF00091.SNORA62.L07383.1_1-153.chr3_39452545_39452697.posUGUGCACAUUGUUAGAGCUUGGAGUUGAGGCUACUGACUGGCCGAUGAACUCGCAAGUGUAGGUAGUGUGCUACAUGAGGGGCAAGUUUUCGCUAACACCACAAGGGUCUCUGGCCCAAUGAGUGGAGUUUGAUAGUAAUUCUUGCUACAAGU
54RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error...(((((((...................((((.....))))......................))))))).........(((((.............((((..(((((...))))).....))))................)))))......
54MFE71.3552.2024(((((((((((.....((((((((((..(((((.....)))))....))))).))))).....)))))))).))).....((((((..((.((((.((((((..(((((...))))).....))))....)).))))))..))))))......
54Centroid71.3552.2024(((((((((((.....((((((((((..(((((.....)))))....))))).))))).....)))))))).))).....((((((..((.((((((.((((..(((((...))))).....)))).))....))))))..))))))......
54RNAstructure Constrained54.8234.3138(((((((((((((...((((((((((..(((((.....)))))....))))).)))))...)))))))))).))).(((((.....))))).......((((..(((((...))))).....)))).(((((.((((((...)))))))))))
54RNAfold Soft Constrained69.9449.2726((((((((((.(((.(.(((((((((..(((((.....)))))....))))).))))).)))..))))))).))).....((((((..((.((((.((((((..(((((...))))).....))))....)).))))))..))))))......
54HiPR74.9059.2418(((((((((((.....((((((((....((((.......))))......))).))))).....)))))))).))).....((((((..((.(......((((..(((((...))))).....))))..........)))..))))))......
55snRNA.RF00003.U1.V00590.1_1-162.chr1_149224058_149224219.negACUUACCUGGCAGGGGAGAUACCAUGAUCACGAAGGUGGUUUUCCCAGGGCGAGGCUUAUCCAUUGCACUCCGGAUGUGCUGACCCCUGCGAUUUCCCCAAAUGUGGGAAACUCGACUGCAUAAUUUGUGGUAGUGGGGGACUGCGUUCGCGCUUUCCCCUG
55RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.........((((((((((.(((((..........))))))))))).(((......(((.((..........)).)).).....)))..(((.((.((....x..))))...))).))))...............(((((.(((((....))))).))))).
55MFE25.5643.6570..........(((((((((.........(.((((.(((((((((((((((.(.(((.(((((..........))))).)))..))))))((((((((((....).)))))).)))((((((.....))))))...)))))))))).)))).).)))))))))
55Centroid29.4135.8257..........(((((((.............((((.(((((((...(((((...(((.(((((..........))))).)))...)))))((((((((((....).)))))).))).......................))))))).)))).....)))))))
55RNAstructure Constrained25.8045.8369.((.....))(((((((((...........((((.(((((((((((((((...(((.(((((..........))))).)))...)))))(((((((((.......)))))).)))((((((.....))))))...)))))))))).))))...)))))))))
55RNAfold Soft Constrained25.5643.6570..........(((((((((.........(.((((.(((((((((((((((.(.(((.(((((..........))))).)))..))))))((((((((((....).)))))).)))((((((.....))))))...)))))))))).)))).).)))))))))
55HiPR30.9938.3153..........(((((.....................(((((((..((((((..(((.(((((..........))))).))))..)))))((((((((((....).)))))).))).......(...)..........))))))).............)))))
56snoRNA.RF00416.SNORA43.AK090585.1_1147-1282.chr9_139620556_139620691.negGCUGUCCUGGACCUGUUGGCACCACAGACAGUUGCUCUGCUGUGCCUGUGGCCUCGGGGCAAAGAGAAAGUGGCGAUUUCUACACUCAGUGCUCGGGAACCAGUGGGCACUGAGAAUGGUUUAUGGCCUGACAUUA
56RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((((((.............((((..................))))....))))))))..........(((.....(((..((...((((((........))))))...))..)))......)))........
56MFE65.8352.5523..((((((((.((....(((((..(((((....).))))..)))))...)).).)))))))..........(((.((..(((..(((((((((((........)))))))))))..)))...)).)))........
56Centroid67.6053.7921..(((((((..((....(((((..((((.......))))..)))))...))...)))))))..........(((.((..(((..(((((((((((........)))))))))))..)))...)).)))........
56RNAstructure Constrained78.6161.9016..((((((((.((....))..(((((((((((......)))))..))))))..))))))))........(((((.((..(((..(((((((((((........)))))))))))..)))...)).)))..))....
56RNAfold Soft Constrained42.6842.2039.(((((.(((.((....))..)))..)))))((((((((..(.(((...)))).)))))))).........(((.((..(((..(((((((((((........)))))))))))..)))...)).)))........
56HiPR61.2442.8919...((((((..(.....((.........................))....)...))))))...........(((.((........((((((((.(........).)))))))).........)).)))........
57snoRNA.RF00419.SNORA52.AB061837.1_2430-2563.chr11_811681_811814.posUGGUCCAUCCUAAUCCCUGCCGGUCCAUCUGUGGCCUGCCAGGUUUCGCUUGUGGACCAGAGCACCCUAGAAGCCUCACCCGAGGAGUGAGCAGGGCUCCAGUGGGCUCACGUCAUGGGCACUUCUAGACACUC
57RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((.......((((.(((.(((..xx))).))).))))........)))))))).......(((((((.............((((((.............))))))..........)))))))......
57MFE85.8671.5911((((((((.......((((.(((.(((....))).))).))))........))))))))(((....(((((((.....((((.((.((((((...((....))..)))))).)).))))..)))))))...)))
57Centroid75.6461.6118((((((((.......(((((.((.((......)))).).))))........))))))))(((....(((((((.....((((.((.((((((...((....))..)))))).)).))))..)))))))...)))
57RNAstructure Constrained67.1955.4724((((((((.......(((((.((((.......)))).)).)))........))))))))(((....(((((((.....((((.((.((((((...((....))..)))))).)).))))..)))))))...)))
57RNAfold Soft Constrained68.3563.0824((((((((.......((((.(((.(((....))).))).))))........))))))))(((....(((((((((((....))))(.(((((...))).)).)..(((((.....))))).)))))))...)))
57HiPR62.4043.3024(.((((((.......((.((.((...........)).))..))........)))))).).((.....((((.(..(..((((.(..(((((((.........)..))))))..).)))).)).))))....)).
58snoRNA.RF00399.SNORA24.AJ609460.1_1-131.chr4_119200345_119200475.posCUCCAUGUAUCUUUGGGACCUGUCAGCCGUGGCAGUCUCCCUUCCUAGCCAUGGAAGAGCAUAUCCUUGUUUAUUGGCAAAGCUGUCACCAUUUAAUUGGUAUCAGAUUCUGACUUGCACAAGUAACAUUC
58RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((((.......((((.(((((......)))))..))))........))))))............((((..(((((((..(((..((((......))))..)))........)))).)))..))))...
58MFE95.7391.223.((((((.......((((.((((((....))))))..))))........))))))............((((..((((((((((((..((((......))))..)))...))...)))).)))..))))...
58Centroid98.5196.991.((((((.......((((.((((((....))))))..))))........))))))............((((..(((((((..(((..((((......))))..)))........)))).)))..))))...
58RNAstructure Constrained89.1579.958.(((((((......((((.((((((....))))))..))))......)).))))).((.....))..((((..((((((((((((..((((......))))..)))...))...)))).)))..))))...
58RNAfold Soft Constrained61.1658.1828....((((......(((((.(((((....)))))))))).(((((.......))))).)))).....((((..((((((((((((..((((......))))..)))...))...)))).)))..))))...
58HiPR88.9578.977..(((((.......((((.(((..........)))..))))........))))).............((((.((((((....(((..(((((...).))))..)))..........)).))).)))))...
59snoRNA.RF00594.SNORD86.AJ311853.1_1-86.chr20_2636743_2636828.posGAUCACGGUGAUGGCUGACCAGGGCUCCCUGACCUAUACAGGCCUCUGCUAUGGGGGUGAUGGCCAGUCCUGGUGUCUGAGUGAUU
59RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((...(((.....(((((((((((.(.((((...(((((....))).)).)))).).))..))))))))))))...))))))
59MFE59.6750.3824((((((...(((.....(((((((((......(((((((((....))).))))))(((....)))))))))))))))...))))))
59Centroid62.9648.8521((((((...(((.....(((((((((......(((((((((....))).))))))..........))))))))))))...))))))
59RNAstructure Constrained60.7151.5223((((((...(((.....(((((((((.((...(((((((((....))).))))))......))..))))))))))))...))))))
59RNAfold Soft Constrained59.6750.3824((((((...(((.....(((((((((......(((((((((....))).))))))(((....)))))))))))))))...))))))
59HiPR70.5648.1815((((((...........(((((((((.......................................)))))))))......))))))
60snoRNA.RF00016.SNORD14.AC006597.2_8154-8065.chr11_17097326_17097415.negUCACUGUGAUGAUGGUUUUCCAACAUUCGCAGUUUCCACCAGAAAGGUUUUCCUUAGUGUUGGGUAAACCUUCCUUGGAUGUCUGAGUGA
60RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((..................................................x...............................))))
60MFE-0.27-1.2733..(((((((((.(((....))).)).)))))))...((((((((((((((.(((.......))).))))))).........)))).))).
60Centroid-0.27-1.2733..(((((((((.(((....))).)).)))))))...((((((((((((((.(((.......))).))))))).........)))).))).
60RNAstructure Constrained-0.275.5234..(((((((((.(((....))).))).)))))).((.(((((((((((((.(((.......))).))))))).........)))).))))
60RNAfold Soft Constrained-0.27-2.7634..(((((((((.(((....))).)).)))))))...((((((((((((((.(((.(...).))).))))))).........)))).))).
60HiPR12.7511.0417(.((..((.((...(....)...))..))..))..........(((((((...............))))))).................)
61snoRNA.RF00213.snoR38.AJ543325.1_2-85.chr17_74557191_74557274.posCUGAGUCCAUGAUGAUUUCAAGUUAUCCCUGUCUGAAGGCAAAGAAAGGCCUUUCUGUGUGGAAUUUGAAUAUCUGAAACUCAG
61RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..................................xxxxx....................x..........)))))))
61MFE44.3021.9321((((((....((((..(((((((..(((......((((((........))))))......))))))))))))))....))))))
61Centroid44.3021.9321((((((....((((..(((((((..(((......((((((........))))))......))))))))))))))....))))))
61RNAstructure Constrained42.6718.0723((((((.((.((((..(((((((..(((......((((((........))))))......))))))))))))))))..))))))
61RNAfold Soft Constrained44.3021.9321((((((....((((..(((((((..(((......((((((........))))))......))))))))))))))....))))))
61HiPR44.3825.8215((((.(..(.((((...((((((..............((..........))............)))))).)))))...).))))
62snoRNA.RF00560.SNORA17.AJ609434.1_1-132.chr9_139621200_139621331.negACUGCCCCUAGAGGCGUUGCAGCUGUGGCUGCCGUGUCACAUCUGUGUCAUUAGGUGGCAGAGAUUAGAGAGGCUAUGUCUACGCUCAGCGUUCUGCCCCGUGAACGUUUGAAUGUUUGAUAGUCUCACACU
62RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((((((((.(((...((((.((((((......)))))).))))))).))))).)))))......(.((((((((....(((.(((((((((........))))).)))).)))...)))))))).)...
62MFE98.8596.681.((((((((((.(((...((((.((((((......)))))).))))))).))))).)))))........((((((((....(((.(((((((((........))))).)))).)))...)))))))).....
62Centroid96.5493.313.((((((((((.(((...((((.((((((......)))))).))))))).))))).)))))........((((((((....(((.(((((((((........)))))).))).)))...)))))))).....
62RNAstructure Constrained96.5493.313.((((((((((.(((...((((.((((((......)))))).))))))).))))).)))))........((((((((....(((.(((((((((........)))))).))).)))...)))))))).....
62RNAfold Soft Constrained94.2393.315.((((((((((.(((...((((.((((((......)))))).))))))).))))).)))))........((((((((....(((.(((((((((........))))))).)).)))...)))))))).....
62HiPR82.6660.0214.(((((((((........((((.(((.((......)).))).)))).....)))).)))))........((.(((((.....(...((.(((.(.((...))).)))..))...)....))))).)).....
63snoRNA.RF00186.SNORD101.AB061840.1_1853-1925.chr6_133136446_133136518.posGUUUGAAUGAUGACUUUAAUUGUCGGAUACCCCUUCACUCCUUUUAUGAGUGAAACAUAAGAGUCUGACAAAC
63RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((...............................................................)))))
63MFE-0.376.3424(((........))).....(((((((((.....(((((((.......)))))))........)))))))))..
63Centroid-0.34-11.1121...................(((((((((.....(((((((.......)))))))........)))))))))..
63RNAstructure Constrained-0.376.3424(((........))).....(((((((((.....(((((((.......)))))))........)))))))))..
63RNAfold Soft Constrained-0.40-0.2227..(((((.......)))))((((((((...(.((((((((.......))))))......)).)))))))))..
63HiPR14.6914.1812(...................(((...........(((((.........)))))..............)))..)
64snoRNA.RF00598.SNORA76.AC025362.12_104850-104982.chr17_62223699_62223831.posGCGCUGUCUUUGAGCCCCCGCCGAGCUUCCUCGUGGCGCCGGGGGUCAAUCUGCAGCGCUAGAGCAUGUGCUUGCGCAUAACUGGGGCCGCCUGGCCUCCCGCGGGCGGCCUUUUUAACCGCGAGCGACAAGA
64RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((.((((.....((((.......))))..)))).))))...)))))))..........((.((((..(((..(((((((((((x.......))))))))))).)))..)))).)).......
64MFE82.5572.8915(((((((..((((.(((((((((((....)))..))))..)))).))))...))))))).......((((((((((..(((..(((((((((((........))))))))))).)))..))))))).)))...
64Centroid82.5572.8915(((((((..((((.(((((((((((....)))..))))..)))).))))...))))))).......((((((((((..(((..(((((((((((........))))))))))).)))..))))))).)))...
64RNAstructure Constrained82.5572.8915(((((((..((((.(((((((((((....)))..))))..)))).))))...))))))).......((((((((((..(((..(((((((((((........))))))))))).)))..))))))).)))...
64RNAfold Soft Constrained81.6670.0016(((((((..((((.(((((((((((....)))..))))..)))).))))...))))))).....(.((((((((((..(((..(((((((((((........))))))))))).)))..))))))).))).).
64HiPR72.3655.8620(((((((.......(.((((((.(......)...))))..)).)........)))))))........(.(((((((...((..((((..((((..........))))..)))).))...)))))))..)....
65snoRNA.RF01168.SNORD126.AL355075.6_193439-193515.chr14_20794609_20794685.negAGUUUGCCAUGAUGAAAUGCAUGUUAAGUCCGUGUUUCAGCUGAUCAGCCUGAUUAAACACAUGCUCUGAGCAGACU
65RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((...............................................................)))))))
65MFE52.7534.6418(((((((((.((......((((((.......((...((((((....)).))))....)))))))))))).)))))))
65Centroid56.2640.8215(((((((((.((......((((((............(((.((....))..)))......)))))))))).)))))))
65RNAstructure Constrained52.7534.6418(((((((((.((......((((((.......((...((((((....))).)))....)))))))))))).)))))))
65RNAfold Soft Constrained49.8228.8721(((((((((((........))))((((((..(((((((((((....)).))))...)))))..))).))))))))))
65HiPR70.6362.367(((((((((.(.......((.(..................(......).............).)).))).)))))))
66snoRNA.RF00397.SNORA14.AJ609457.1_1-135.chr1_235291118_235291252.negCUGCAUUCUUAAACCCUCUUGGUAGCUUCGUUCUAAGUGCUUCCAAGAUAUGAGUGAAUGCUAUAGAAAUUGCAGGGGAGUCCAAAGGGCUGCGCUUCUCCCGUGGCUCAGUCUUAUUUCAUACCUGCGACAUCU
66RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((.((((.....((((((.(((............))).))))))..))))...))))...(((..(((((((.........(((((((.((..(....)..)).)))))))........)))))))..)))
66MFE83.1164.0613..((((((........((((((.(((............))).)))))).......))))))...(((..((((((((((((....(((((((.(((........))).))))))))))))...)))))))..)))
66Centroid88.8879.338..((((((........((((((.(((............))).)))))).......))))))...(((..(((((((.........(((((((.(((........))).)))))))........)))))))..)))
66RNAstructure Constrained83.1164.0613..((((((........((((((.(((............))).)))))).......))))))...(((..((((((((((((....(((((((.(((........))).))))))))))))...)))))))..)))
66RNAfold Soft Constrained77.2558.0417..((((((........((((((..((((......))))....)))))).......))))))...(((..(((((((.......(((((((((.(((........))).))))))).)).....)))))))..)))
66HiPR83.3067.4112.(((((((..........((((.(((............))).)))).........)))))).).(((..(((((((....(....(((((((.(((........))).)))))))).......)))))))..)))
67snoRNA.RF00576.SNORD71.AC010653.10_104059-104144.chr16_71792305_71792390.negUGUGUGUUGGAGGAUGAAAGUACGGAGUGAUCCAUCGGCUAAGUGUCUUGUCACAAUGCUGACACUCAAACUGCUGACAGCACACG
67RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((((.((((.(..........).)))).(((((...(((......)))...)))))...........))...))))))).
67MFE62.4744.7018.((((((((..((.....(((...(((((.....(((((...(((......)))...))))))))))..))).))..)))))))).
67Centroid62.4744.7018.((((((((..((.....(((...(((((.....(((((...(((......)))...))))))))))..))).))..)))))))).
67RNAstructure Constrained62.4744.7018.((((((((..((.....(((...(((((.....(((((...(((......)))...))))))))))..))).))..)))))))).
67RNAfold Soft Constrained46.5653.8425.((((((((..((((..............)))).(((((..((((((..((......)).))))))......))))))))))))).
67HiPR57.5334.8219(((((((((...(.(....(....(((((.......(((...(((......)))...)))..)))))...).))...)))))))))
68snoRNA.RF00438.SNORA33.AJ609473.1_1-130.chr6_133138358_133138487.posAAGCCAGCCAAUGAAUCUGCUUACCUGAUUGUGUUUGUGCAGACAUACUUUAAAAACUGGCAAUAGUAAAGCCAUGUUACGAGCCUUAAGGACAUUGAAGUCGUUAAGGUCCCUGAGAAUGGCUAUAACA
68RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..(((((........(((((..................))))).............))))).........((((........(((((((.(((......))).))))))).........)))).......
68MFE80.4866.5613..(((((....(((((((((..(((.....).))....))))).....))))....)))))........((((((.(((.(.(((((((.(((......))).))))))).).)))..))))))......
68Centroid81.5968.6712..(((((....(((((((((..((........))....))))).....))))....)))))........((((((.(((.(.(((((((.(((......))).))))))).).)))..))))))......
68RNAstructure Constrained82.7570.8311..(((((....(((((((((..((........))....))))).....))))....)))))........((((((.(((...(((((((.(((......))).)))))))...)))..))))))......
68RNAfold Soft Constrained80.4866.5613..(((((....(((((((((..(((.....).))....))))).....))))....)))))........((((((.(((.(.(((((((.(((......))).))))))).).)))..))))))......
68HiPR84.0274.188..(((((........(.(((..................))).).............)))))....(...((((((..(....(((((.(..((.(...)))..).)))))....)...))))))....).
69tRNA.RF00005.tRNA.AC024995.8_165717-165798.chr17_8129928_8130009.negGUAGUCGUGGCCGAGUGGUUAAGGCGAUGGACUAGAAAUCCAUUGGGGUCUCCCCGCGCAGGUUCGAAUCCUGCCGACUACG
69RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((......x.)))).(((((.......))))).xxxxxxxxxxx..(((((.......)))))))))))).
69MFE87.2071.976(((((((..(((..........)))((((((.......))))))((((...))))..(((((.......)))))))))))).
69Centroid87.2071.976(((((((..(((..........)))((((((.......))))))((((...))))..(((((.......)))))))))))).
69RNAstructure Constrained71.1953.2114((((((((((((....)))))...(((((((.......)))))))(((....)))..(((((.......)))))))))))).
69RNAfold Soft Constrained49.1227.8825((((((((((((....)))))..(((..((...((..((((....)))))))).)))(((((.......)))))))))))).
69HiPR78.9656.099(((((((...................(((((.(...).))))).((((...))))..(((((.......)))))))))))).
70snoRNA.RF00568.SNORA26.AC104066.3_51055-51176.chr4_53579416_53579537.posGUGCCCUUUUAAGGUUGACCCAGUGCUUUAAGAGGCUAACACAGAAGGGUAAAGUAAGUCUCCAUAAAACCCAGAGAAGAGACUGGAAAGCUCCUCUUUGGAUCCUGUCUGGAGUCACAACU
70RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((((...((((.(.(..........)..).))))..)))))))))......(.(((((......(((((((.(((.((....))))).)))))))........))))).)......
70MFE98.5196.741.(((((((((...((((.(((..........).)).))))..)))))))))......(.(((((......(((((((.(((.((....))))).)))))))........))))).)......
70Centroid96.9693.402.(((((((((...((((.((.............)).))))..)))))))))......(.(((((......(((((((.(((.((....))))).)))))))........))))).)......
70RNAstructure Constrained85.7970.6010.(((((((((...((((.......((((....))))))))..))))))))).(((....(((((......(((((((.(((.((....))))).)))))))........))))).....)))
70RNAfold Soft Constrained94.4187.434.(((((((((...((((.(((..........).)).))))..)))))))))......(.(((((((..(.(((((((.(((.((....))))).))))))).)..))..))))).)......
70HiPR81.6667.4511.((((((((..................................))))))))..(.....(((((......(((((((.(((.........))).)))))))........)))))......).
71snoRNA.RF00334.SNORA3.AB020236.1_3615-3745.chr11_8706986_8707116.posGCCGAGACUAGAGUCACAUCCUGACACAACUCUUGUCCUGGUGUGCUAGAGUACUCGAAGAGAAUCUACUGGUCUUGAUUCACUGGUGGGGGCAGUCGGUGCCCCCGUUAGUGCCCAGAUCAGAAACAUAC
71RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((((((..((.((((((..((((.......))))..))))))))..))).)))))..........(((((((.(...((((((.((((((.......)))))).)))))).).)))))))........
71MFE96.2990.353..(((((((..((.((((((..((((.......))))..))))))))..))).))))...........(((((((.(...((((((((((((((.....)))))))))))))).).)))))))........
71Centroid96.2990.353..(((((((..((.((((((..((((.......))))..))))))))..))).))))...........(((((((.(...((((((((((((((.....)))))))))))))).).)))))))........
71RNAstructure Constrained90.5377.558..(((((((..((.((((((..((((.......))))..))))))))..))).)))).(((...))).(((((((.(...((((((((((((((.....))))))))))))))..))))))))........
71RNAfold Soft Constrained47.9724.6643((((.(((.(((((.......((...))))))).))).))))....((((...(((...)))..))))(((((((.(...((((((((((((((.....)))))))))))))).).)))))))........
71HiPR88.3372.039(.(((((((...(.(((((...(.(.........).)...))))))...))).))))...........(((((((.....(((((((((((((.(....))))))))))))))...))))))).......)
72snoRNA.RF00401.SNORA20.AJ609459.1_1-132.chr6_160201282_160201413.negCUUCCCAUUUAUUUGCUGCUUGUAGUCUCACAGUGAUACGAGCAGUUAUACGCAUGGGAUAAAAUAACAUUGGGCCACUGUAAAUUGAGAUGAAGUAACCAUUUUCAUCUCUUCUGCAGGGACUAGACAUUG
72RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((((......(((((((x((.((.......)))).))))))).......))))))..........((((((((.((((....((((((((((xx..)))))x)))))...))))))))))))......
72MFE81.5381.5714..((((((......((((((((((.((.......)))))))))))).......))))))...........(((.((.(((((....(((((((((.......)))))))))...))))))).))).......
72Centroid81.5381.5714..((((((......((((((((((.((.......)))))))))))).......))))))...........(((.((.(((((....(((((((((.......)))))))))...))))))).))).......
72RNAstructure Constrained77.4271.6118..((((((.(((..(((((((((.(((.......)))))))))))).)))...))))))..........((((.((.(((((....(((((((((.......)))))))))...))))))).))))......
72RNAfold Soft Constrained75.5862.0320..((((((.(((..((((((((((.((.......)))))))))))).)))...))))))...........(((.((.(((((((..((((((((..((...)))))))))))).))))))).))).......
72HiPR74.2461.2418...(((((..........(((((...(.......)..)))))...........)))))............(((.((.(((((....((((((..((....).)..))))))...))))))).))).......
73snoRNA.RF00392.SNORA5.AJ609453.1_1-134.chr7_45143948_45144081.negUGCAGCCGUGUCAAAUUCAGUACCUGUCCUAUGCAUGGUAGGCACUGGCCCAGAAGGCUGCCACAGAAACACUGUGACUCAUGGGCCCUGUUCCUGUGUCCCAGGCUCAGGGAUAAAUUUGGUUACAGACAUCA
73RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((............(((((((((((........)))))))))))..........))))............((((((......(((((.................)))))........))))))........
73MFE75.1064.6816.((((((...((....(((((.((((.((.......)))))).)))))....)).))))))..........((((((((......(((((..((((.....))))..)))))........))))))))......
73Centroid75.1064.6816.((((((...((....(((((.((((.((.......)))))).)))))....)).))))))..........((((((((......(((((..((((.....))))..)))))........))))))))......
73RNAstructure Constrained73.0860.2918.((((((...((....(((((.((((.((.......)))))).)))))....)).))))))..........((((((((.((...(((((..((((.....))))..)))))....))..))))))))......
73RNAfold Soft Constrained65.0049.8124(((((((...((....(((((.((((.((.......)))))).)))))....)).))))).))..((....(((((((.((....(((((..((((.....))))..))))).......)))))))))...)).
73HiPR74.0559.8314.((((((.........(((((.(((...(.......)..))).))))).......))))))...........(.(.(((......(((((..((.(.....).))..)))))........))).).).......
74snoRNA.RF00432.SNORA51.AJ609477.1_1-132.chr20_2635713_2635844.posGGCCUCCUGGUGCUUACCACAGGCUGUGUUCUUACACUGACUGUAUAGAAAGAGGAGGUAGAGUAAACCUACCCCAUAUACACCUCAGCUCAGGCCCUGUGCCUGGUCUGUAUUGUGAAUGGGGGAACAUAG
74RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((...........(((...((((....))))...))).........)))))))............((((((........(((.((((((.....)))))).)))........))))))........
74MFE89.7280.827.(((((((....((....((((...((((....))))...))))..))....)))))))............((((((.((((...(((.((((((.....)))))).)))...)))).))))))........
74Centroid89.7280.827.(((((((....((....((((...((((....))))...))))..))....)))))))............((((((.((((...(((.((((((.....)))))).)))...)))).))))))........
74RNAstructure Constrained42.7538.3741..(((..((((....)))).)))((((((((.((((.....))))..........((((.......)))).((((((.((((...(((.((((((.....)))))).)))...)))).))))))))))))))
74RNAfold Soft Constrained89.7280.827.(((((((....((....((((...((((....))))...))))..))....)))))))............((((((.((((...(((.((((((.....)))))).)))...)))).))))))........
74HiPR91.2184.615.(((((((..........(((....(.(......).)....)))........)))))))............((((((.(......(((.((((((.....)))))).)))......).))))))........
75snoRNA.RF00613.SNORD94.AY349593.1_1-137.chr2_86362993_86363129.posCAGGCUGUGAUGAUUGGCGCAGGGGUACGGACCUCAGCUGAGUCAUGGGAGCUGAAUGUAUGUGUUUCUCCUUUGUCCUGCAUGUGGCAGGCUGAUGGGGAGCACUUACAUGAGACUGUUGCCUCAAUCUGAGCCUG
75RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((...............................................................................................................................)))))
75MFE32.5418.9842((((((..(((....(((((((.(((....)))((((((..........))))))(((((.(((((((((.((.(.(((((.....)))))).)).))))))))).)))))....))).))))...)))..))))))
75Centroid34.0321.6138((((((..(((....(((.(((.(((....)))((((((..........))))))(((((.(((((...((.((..(((((.....)))))..)).))..))))).)))))....)))..)))...)))..))))))
75RNAstructure Constrained32.2018.3443((((((..(((((..(((((((.(((....))).(((((..........))))).(((((.(((.((((((.(((.(((((.....))))).))).))))))))).)))))....))).))))))).))..))))))
75RNAfold Soft Constrained32.5418.9842((((((..(((....(((((((.(((....)))((((((..........))))))(((((.(((((((((.((.(.(((((.....)))))).)).))))))))).)))))....))).))))...)))..))))))
75HiPR24.419.1629.(.(((.((((((..(((.................((((..........))))...((((.(........(.(((.((((.......))))).)).).......).))))..........))))).))).)))).).
76snoRNA.RF00392.SNORA5.AC013416.4_55441-55577.chr7_45144505_45144641.negUGCAGUCAAGUCAAAUUCAGUGCCCGUUUCUGUCAUAGCGGGGGCUGGCCCAGAUGGCUGCCACAGCAAGCUCCACAGCUCAUGGGCCCUGGGUCACCUACCCUGGGACCUGGGGAUAAGUUUGGCUGUGGACAGUG
76RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.((((............(((((((((((x.......)))))))))))..........)))).....x.......((((((......(((x((.................))x)))........))))))........
76MFE75.5755.9518.(((((((..((....(((((.((((((........)))))).)))))....)))))))))..........(((((((((.((...(((((((((.((......)))))))))))....))..))))))))).....
76Centroid77.4559.9216.(((((((..((....(((((.((((((........)))))).)))))....)))))))))..........(((((((((......(((((((((.((......)))))))))))........))))))))).....
76RNAstructure Constrained73.0050.1921.(((((((..((....(((((.((((((........)))))).)))))....)))))))))(((.......(((((((((.((...(((((((((.((......)))))))))))....))..)))))))))..)))
76RNAfold Soft Constrained41.1833.2642.(((((((..((....(((((.((((((........)))))).)))))....)))))))))(((((((((((......((((.((.(((.((((.....)))).))).))))))....)))))).))))).......
76HiPR73.9154.7216.((((((...........(((.((((............)))).))).........))))))........(.(((((((((......(((((((((.((......)))))))))))........))))))))))....
77snoRNA.RF00091.SNORA62.AJ609429.1_1-149.chr3_39449882_39450030.posUGCACACUAUUAAAGCUCAGGGUGGAGGCCAGUCUUGGCUCAUGAACUUCUGAGUGUCGGAAGUGUGCUAUAUCAAUGGCAGGAUUUUCGCUAACACCAGUAGAGCUUGCCUCUAUGACUGGAGUUUGGUAGUACUCGCUGCCACAUAG
77RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((...................((((....))))......................))))))).........(((((..............((((..((((..))))).....))))................)))))......
77MFE33.6649.5646.(((((((......(((((((((...(((((....))))).....)).)))))))......)))))))........((((((((.....((((((.(((((((((.....))))...))))).).))))).....)).)))))).....
77Centroid33.6649.5646.(((((((......(((((((((...(((((....))))).....)).)))))))......)))))))........((((((((.....((((((.(((((((((.....))))...))))).)).)))).....)).)))))).....
77RNAstructure Constrained32.9134.5248.(((((((......(((((((((...(((((....))))).....)).)))))))......))))))).........((((((.((((.(((......))))))))))))).(((((.........(((((((....))))))))))))
77RNAfold Soft Constrained-0.320.3574......((((..((((((..((((..(((.(((((((.(.(((((((((((((...))))))))........))).))))))))))...)))..))))....))))))..(((((....)))))..(((((((....))))))).))))
77HiPR30.4346.6642.((((((....(..(((((((((...((((......)))).....)).))))))).).....)))))).........((.((((.....(......(((((((((.....))))..).)))).......).....)).)).))......
78snoRNA.RF00325.SNORD53_SNORD92.AC097720.5_99784-99861.chr2_29149933_29150010.posAUGCUAUGAUGACAUCCAUAUGGUUUCGCUGCUGGCUGAGUUUCAGAGAUGACACCUUUCUCUUGGCUGUCUGAGCAU
78RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((......................................................................))))
78MFE40.6926.7320(((((.....((((.(((...(((.(((((.((((.......)))))).))).))).......))).))))..)))))
78Centroid40.6926.7320(((((.....((((.(((...(((.(((((.((((.......)))))).))).))).......))).))))..)))))
78RNAstructure Constrained40.6926.7320(((((.....((((.(((...(((.(((((.((((.......)))))).))).))).......))).))))..)))))
78RNAfold Soft Constrained40.6926.7320(((((.....((((.(((...(((.(((((.((((.......)))))).))).))).......))).))))..)))))
78HiPR51.5442.7611(((((.....((((.(((....((...(.....................)...))........))).))))..)))))
79snoRNA.RF00406.SNORA42.AY841870.1_3444-3579.chr2_10586840_10586975.negGCAUGGGUUUGGAUUUAUGACAGGCCCGUCACCCUGGGCCUGUCAUAGUACCCCAUGCCAGAGCAAACUGUGUCCCCGAACCAUUGCCUGGCCUCUGUGCCCGUAGGCUGCUGGCACUGAAGUGGGUUGCACAGUG
79RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((((......((((((.(((((.........)).))).)))))).)))).))))............((((((.....((...((((((((..........))))))..))...))....)))))).......
79MFE54.6349.2137(((((((...(...((((((((((((((......))))))))))))))..))))))))........(((((((.((((...((.((((.(((((.((....)).)))))...)))).))...))))..))))))).
79Centroid55.2448.7536(((((((.......((((((((((((((......))))))))))))))...)))))))........(((((((.((((...((.((((.(((((.((....)).)))))...)))).))...))))..))))))).
79RNAstructure Constrained55.2448.7536(((((((.......((((((((((((((......))))))))))))))...)))))))........(((((((.((((...((.((((.(((((.((....)).)))))...)))).))...))))..))))))).
79RNAfold Soft Constrained54.6349.2137(((((((...(...((((((((((((((......))))))))))))))..))))))))........(((((((.((((...((.((((.(((((.((....)).)))))...)))).))...))))..))))))).
79HiPR44.8635.2039(((((((.......(.(((((...((((......))))...))))).)...)))))))........(.(((((.((......(.((((..((((.((....)).))))....)))).)......))..))))).).
80snoRNA.RF00181.SNORD113.AL132709.5_134553-134482.chr14_101453383_101453454.posUGGAUCGAUGAUGAGCACUGGUGGAGUAUGAGUCACAUACGAUGAAUACGUGUCUGGAACUCUGAGGUCCAU
80RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((...........................................................)))))..
80MFE49.8535.9215((((((......(((..((((....((((..(((......)))..))))....))))..)))...)))))).
80Centroid49.8535.9215((((((......(((..((((....((((..(((......)))..))))....))))..)))...)))))).
80RNAstructure Constrained49.8535.9215((((((......(((..((((....((((..(((......)))..))))....))))..)))...)))))).
80RNAfold Soft Constrained49.8535.9215((((((..........(((.....)))..((((((.(((((.......))))).))..))))...)))))).
80HiPR57.6247.5210((((((......(((..((((....((....................))....))))..)))...)))))).
81snoRNA.RF01291.SNORD97.AY349597.1_1-142.chr11_10823014_10823155.negUUGCCCGAUGAUUAUAAAAAGACGCGUUAUUAAGAGGACUUUAUGCUGGAGUUCUUGACGUUUUUCUCUCUUUUCUAUACUUCUUUUUCUUUCUUUGAAUGUCCAGCGUCCUGUGAGCGAAGAUUAUGAGAUAUGAGGGCAA
81RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((((............................(((((((.......))))))).................................................................................))))))
81MFE22.9528.4739.(((((.(((.((((((.....(((.((((....(((((.....((((((((((..........................................)))).))))))))))))))))))....))))))..)))..))))).
81Centroid25.1836.9133.(((((.....((((((.....(((..(......(((((.....((((((((((..........................................)))).)))))))))))..).)))....)))))).......))))).
81RNAstructure Constrained51.9532.7735((((((...((.((((((((((.(((((.....((((((((((...))))))))))))))).......)))))).))))..))..((((..((((((....(((((....))).)).))))))....)))).....))))))
81RNAfold Soft Constrained37.0820.8740.(((((...........(((((((.....((((((..((((((...)))))))))))))))))))..........((((.(((.(..((((((((.(.((((...)))).)...))).)))))..).))).)))).))))).
81HiPR62.8657.648((((((.......(................................................................................................................).........))))))
82snoRNA.RF00411.SNORA9.AJ609431.1_1-133.chr7_45024977_45025109.negUAGCAAGCCUCCAGCGUGCUUGGGUCUGCGGUGACCCUAUGCAUUCCUUCAGUGCUUGCUAGAACAGUUUUGAAACGGUUUGAGGCCUUGCCCUGCUCCAUCCAGAGCAAGGUUAUAGAAAUUUCAGACAAUG
82RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..((((((........(((..(((((......)))))...)))..........))))))...........(((((..........((((((.(((.......))).)))))).........))))).......
82MFE80.6363.0415((((((((((..((.((((..(((((......)))))...))))..))..)).)))))))).......(((((((...((((.((((((((.(((.......))).)))))))).))))..))))))).....
82Centroid80.6363.0415((((((((((..((.((((..(((((......)))))...))))..))..)).)))))))).....(..((((((...((((.((((((((.(((.......))).)))))))).))))..)))))).)....
82RNAstructure Constrained79.7060.9816((((((((((..((.((((..(((((......)))))...))))..))..)).)))))))).....(((.(((((...((((.((((((((.(((.......))).)))))))).))))..))))))))....
82RNAfold Soft Constrained78.8058.9517((((((((((..((.((((..(((((......)))))...))))..))..)).))))))))...((..(((((((...((((.((((((((.(((.......))).)))))))).))))..)))))))...))
82HiPR87.6978.557..(.(((((......((((..(((.(......).)))...)))).......).)))).)...........((((.........((((((((.(((.......))).))))))))........)))).......
83snoRNA.RF00322.SNORA31.AJ609441.1_1-130.chr13_45911615_45911744.negCUGCAUCCACUGAUAGACCUUGAACAAUUUACUGUUGUUCUUUUGGUUUGCACUAGGAUGCAAAAGAAAGAAAUCCCUGCGCUUUCUGUCUGUCUUUGUGGCGGCCCAGAUUGAAUUGGGGAAUACAUCU
83RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((((..((.((((((..(((((((.....)))))))....))))))))...)))))))...........((((((..(..((((.(((((.....)))))..))))..)...))))))........
83MFE98.6796.901.(((((((..((.((((((..(((((((.....)))))))....))))))))...)))))))...........(((((...(..((((.(((((.....)))))..))))..)....)))))........
83Centroid98.6796.901.(((((((..((.((((((..(((((((.....)))))))....))))))))...)))))))...........(((((...(..((((.(((((.....)))))..))))..)....)))))........
83RNAstructure Constrained94.8887.374.(((((((..((.((((((..(((((((.....)))))))....))))))))...)))))))..(((......((((((.....((((.(((((.....)))))..))))......)))))).....)))
83RNAfold Soft Constrained56.2336.0334.(((((((..((.((((((..(((((((.....)))))))....))))))))...)))))))..(((.(((((.(.....).))))).))).....((((....(((((......)))))...))))...
83HiPR88.8178.048.(((((((.....(.((((..(((((.(.....).)))))....)))).).....)))))))...........(((((...(..(((..(.((.......)).)...)))..)....)))))........
84snRNA.RF00003.U1.DQ058357.1_1-164.chr17_56756888_56757051.negAUACUUAACUGGCAAGGGAAAUAACAUGAUCAUUAAAGGUGGAUUUUUCAGGGUGAGGUUUGUCUCUUGCAUUGUGGAUGUGCUGACCCCUGUGGUUUUCUACAAAUGUGGGAAACUUAAUUGCAUAAUUUGUGGUAGUGGGGACUAUGUUGGUUCUCUCCCCU
84RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error...........((((((((((.(((((......x....))))))))))).(((......(((.((..........)).)).).....)))..(((.((.((....xx..))))...))).))))...............(((((..((....))))).))))).
84MFE4.2523.2685..........((..((((((.(((((((.........((((.((((..(((.((((((......)))))).))).)))).))))..((((...((((((((((....))))))))))..((((((.....))))))...))))..))))))).))))))..)).
84Centroid22.3328.4362..........((..((((((.((((((.....................(((((...(((.(((((..........))))).)))...))))).((((((((((....))))))))))..((((((.....))))))..........)))))).))))))..)).
84RNAstructure Constrained4.1119.1288..........((..((((((.(((((((.((......((((.((((..(((.((((((......)))))).))).)))).))))..((((((.((((((((((....))))))))))...(((((.....)))))))).))))).))))))).))))))..)).
84RNAfold Soft Constrained11.118.0479..........((..((((((.((((((((((((.(((.(((.(.((..(((((.((((....))))..((((.......))))....))))).((((((((((....)))))))))).)).).)))..)))))))).........))))))).))))))..)).
84HiPR21.9617.2850..........((...(((..............................(((.......(.(((((...(...)..))))).).......))).((((.(((((....))))).))))....(((.......))).....................)))...)).
85snoRNA.RF00578.SNORD89.AC013722.8_184033-183920.chr2_101889398_101889511.negACUGAGGAAUGAUGACAAGAAAAGGCCGAAUUGCAGUGUCUCCAUCAGCAGUUUGCUCUCCAUGGGCACACGAUGACAAAAUAUCCUGAAGCGAACCACUAGUCUGACCUCAGU
85RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((......(((........((......))((((..(((.((((..((.(((((.....))))).))((.(......).)))))).).))..)))).)))...)))))))
85MFE50.4949.3733(((((((......(((.((.....((.(((((((.(((....)))..)))))))((((.....)))).((.((((......)))).))..))......)).)))...)))))))
85Centroid67.4547.8318(((((((......(((......................................((((.....))))....(((........)))................)))...)))))))
85RNAstructure Constrained50.4949.3733(((((((......(((.((.....((.(((((((.(((....)))..)))))))((((.....)))).((.((((......)))).))..))......)).)))...)))))))
85RNAfold Soft Constrained47.4945.7435(((((((......(((.((.....((.(((((((.(((....)).).)))))))((((.....)))).((.(((.(.....)))).))..))......)).)))...)))))))
85HiPR45.9631.9126(((((((....................................................................................................)))))))
86miRNA.RF01010.mir-632.AC005899.1_59750-59843.chr17_30677128_30677221.posCGCCUCCUACCGCAGUGCUUGACGGGAGGCGGAGCGGGGAACGAGGCCGUCGGCCAUUUUGUGUCUGCUUCCUGUGGGACGUGGUGGUAGCCGU
86RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((.((.(.(((((.((.((..((((((((((((.((........((((...))))......)))))))))))))))).))))))).).)).)).
86MFE92.9475.935((.((.(((((((.((.((..((((((((((((.((.((((...((((...)))).)))).)))))))))))))))).))))))))).)).)).
86Centroid92.9475.935((.((.(((((((.((.((..((((((((((((.((.((((...((((...)))).)))).)))))))))))))))).))))))))).)).)).
86RNAstructure Constrained92.9475.935((.((.(((((((.((.((..((((((((((((.((.((((...((((...)))).)))).)))))))))))))))).))))))))).)).)).
86RNAfold Soft Constrained92.9475.935((.((.(((((((.((.((..((((((((((((.((.((((...((((...)))).)))).)))))))))))))))).))))))))).)).)).
86HiPR46.6428.6425(...(...(((((...................................................................)))))...)...).
87tRNA.RF00005.tRNA.AL163195.5_3702-3774.chr14_21099319_21099391.negGGCUCCAUAGCUCAGGGGUUAGAGCACUGGUCUUGUAAACCAGGGGUCGCGAGUUCAAAUCUCGCUGGGGCCU
87RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((......x.)))).(((((.......)))))...x.(((((.......)))))))))))).
87MFE100.00100.000(((((((..((((........)))).(((((.......))))).....(((((.......)))))))))))).
87Centroid100.00100.000(((((((..((((........)))).(((((.......))))).....(((((.......)))))))))))).
87RNAstructure Constrained100.00100.000(((((((..((((........)))).(((((.......))))).....(((((.......)))))))))))).
87RNAfold Soft Constrained25.0112.7535((((((..(((...((((((.((((.(.(.(((((.....))))).).)...)))).))))))))))))))).
87HiPR65.3249.1512((((((...........................................(((.........)))..)))))).
88snoRNA.RF00181.SNORD113.AL132709.5_137723-137652.chr14_101450213_101450284.posUGGAUCGAUGAUGACUACUGGUGGCGUAUGAGUCAUAGACAAUGAAUACGUGUCUGGAACUCUGAGGUCCAU
88RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error.(((((...........................................................)))))..
88MFE44.5526.6420((((((.(((.(.(((...))).))))..((((..((((((.((....))))))))..))))...)))))).
88Centroid54.1042.4612((((((.......................((((..(((((..((....)).)))))..))))...)))))).
88RNAstructure Constrained45.4728.4019((((((....(((.(((....))))))..((((..((((((.((....))))))))..))))...)))))).
88RNAfold Soft Constrained45.4728.4019((((((...(((((((((.(....)))...)))))((((((.((....))))))))....))...)))))).
88HiPR50.6041.156.(((...............................(...(..((....)).)...)...........)))..
89miRNA.RF00664.mir-223.DQ680072.1_138-247.chrX_65238712_65238821.posCCUGGCCUCCUGCAGUGCCACGCUCCGUGUAUUUGACAAGCUGAGUUGGACACUCCAUGUGGUAGAGUGUCAGUUUGUCAAAUACCCCAAGUGCGGCACAUGCUUACCAG
89RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error..............(((((.((((..(.(((((((((((((((......((((((.........))))))))))))))))))))).)..)))).)))))...........
89MFE87.3472.059.((((......((((((((.((((..(.((((((((((((((......(((((((.........))))))))))))))))))))).)..)))).))))).)))...))))
89Centroid90.2776.027.((((......((((((((.((((..(.(((((((((((((((......((((((.........))))))))))))))))))))).)..)))).))))).)))...))))
89RNAstructure Constrained83.3160.6912.((((......((((((((.((((....((((((((((((((......(((((((.((...)).)))))))))))))))))))))....)))).))))).)))...))))
89RNAfold Soft Constrained84.0662.2012.((((..(...((((((((.((((..(.((((((((((((((((......(((((.((...)).))))))))))))))))))))).)..)))).))))).)))..)))))
89HiPR68.1036.1418.((.(......(((((((..(((.....((((((.(...((.........(((.............)))...))...).)))))).....)))..)))).)))...).))
90snoRNA.RF00093.SNORD18.AB061820.1_3401-3472.chr15_66794358_66794429.negUCAAAAUGAUGAGAUUCCACUUAAUUGGUCCGUGUUUCUGAAACACAUGAUAUUUGUGGAAAUUCUGACUUG
90RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error((((...........x.........x..........................................))))
90MFE-0.33-35.3622..........(((.((((((.......(((.((((((...))))))..)))....)))))).))).......
90Centroid-0.32-33.4421..........((..((((((.......(((.((((((...))))))..)))....))))))..)).......
90RNAstructure Constrained-0.39-21.8828(((...))).(((.((((((..(((..(((.((((((...))))))..)))))).)))))).))).......
90RNAfold Soft Constrained-0.36-41.8325..........(((.((((((..(((..(((.((((((...))))))..)))))).)))))).))).......
90HiPR-0.22-18.9012..............(((.((........((.(.............)..)).....)).)))...........
91snoRNA.RF00604.SNORD88.AC010325.7_131787-131697.chr19_51302289_51302379.negGGGACCCCGUGAUGUCCAGCACUGGGCUCUGACUGCCCCUGAGGACACGGUGCACCCCGGGACCUUUGACAUCCGGGGUUCUGAGGGGCCC
91RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((.............................................................................)))))))
91MFE21.1827.4529(((.((((....(((((..((..((((.......)))).)).)))))(((...(((((((............))))))).))).)))))))
91Centroid23.9637.9823(((.((((.....((((......((((.......))))....)))).......(((((((............))))))).....)))))))
91RNAstructure Constrained20.8025.8330(((.((((....(((((..((..((((.......)))).)).)))))(((...((((((((..........)))))))).))).)))))))
91RNAfold Soft Constrained-0.34-10.1135(((((((((.(((((((((....((((.......)))))))(((...(((......)))...)))..))))))))))))))).........
91HiPR26.6620.577(.....................................................(......................)............)
92miRNA.RF00897.mir-675.AADB02013519.1_46039-46111.chr11_2017989_2018061.negCCCAGGGUCUGGUGCGGAGAGGGCCCACAGUGGACUUGGUGACGCUGUAUGCCCUCACCGCUCAGCCCCUGGG
92RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((.((((.((((..(((((..((((((..........))))))..)))))..)))))))).)))))))
92MFE98.1193.341(((((((.((((.((((.((((((..((((((..........))))))..)))))).)))))))).)))))))
92Centroid98.1193.341(((((((.((((.((((.((((((..((((((..........))))))..)))))).)))))))).)))))))
92RNAstructure Constrained98.1193.341(((((((.((((.((((.((((((..((((((..........))))))..)))))).)))))))).)))))))
92RNAfold Soft Constrained94.6380.023(((((((.((((.((((.((((((..((((((.((...))..))))))..)))))).)))))))).)))))))
92HiPR85.3766.227(((((((.((((.((((..((.......((..............)).......))..)))))))).)))))))
93tRNA.RF00005.tRNA.AC008443.10_42590-42518.chr5_180634755_180634827.posGCCCGGCUAGCUCAGUCGGUAGAGCAUGAGACUCUUAAUCUCAGGGUCGUGGGUUCGAGCCCCACGUUGGGCG
93RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((((((..((((...x....)))).(((((.......)))))...x.(((((.......)))))))))))).
93MFE74.2354.8511(((((((..((((........))))....((((((.......))))))(((((.......)))))))))))).
93Centroid74.2354.8511(((((((..((((........))))....((((((.......))))))(((((.......)))))))))))).
93RNAstructure Constrained74.2354.8511(((((((..((((........))))....((((((.......))))))(((((.......)))))))))))).
93RNAfold Soft Constrained74.2354.8511(((((((..((((........))))....((((((.......))))))(((((.......)))))))))))).
93HiPR81.7170.317(((((((.(((((........)))).).....................((((.........))))))))))).
94miRNA.RF02008.mir-621.AJ309943.1_21168-21263.chr13_41384902_41384997.posUAGAUUGAGGAAGGGGCUGAGUGGUAGGCGGUGCUGCUGUGCUCUGAUGAAGACCCAUGUGGCUAGCAACAGCGCUUACCUUUUGUCUCUGGGUCC
94RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error........(((((((((.(((.((((((((.((.(((((.((.(..(((......)))..)))))))).)).))))))))))).))))))...)))
94MFE89.1681.047......((...((((((.(((.((((((((.((.(((((.(((...(((......)))..)))))))).)).))))))))))).))))))...)).
94Centroid92.1182.405...........((((((.(((.((((((((.((.(((((.(((...(((......)))..)))))))).)).))))))))))).))))))......
94RNAstructure Constrained96.9595.152........(((((((((.(((.((((((((.((.(((((.(((...(((......)))..)))))))).)).))))))))))).))))))...)))
94RNAfold Soft Constrained80.4665.5113..((((.((....((((.(((.((((((((.((.(((((.(((...(((......)))..)))))))).)).))))))))))).)))))).)))).
94HiPR73.7352.2215...........((((((...(.(((((((......(.(..((...................)).).)......))))))))...))))))......
95snoRNA.RF01296.snoU85.AF308283.1_1-330.chr12_6619388_6619717.posGCCACAUGAUGAUAUCAAGGCUGUUGUGAUUCAGUUGGUUUGGCUAAGCCCAGGGACCUUUGGCCUGUUAAAGGUCUGUAAUCUUGGUGGGCGAUACAGAGUUAUGUGUGUUCACUGUAAGGGCAGACCAACAAGAACUUUUUCCUACUUUUGAGCUACCUCUUUUUAAUAGGGGUGAUUCUUCCAGUUGCUGGAGAGAAAUUGUGGUAACUGGAGUGAGAGAGUAGGAACAGGGCAUGUUCAGGGUAUCAGGGCCAAGGGUCCUAAAGGACUUAGCUUGUGUUAUGGCCACUGAGAGAUGAAACACAGAUCUUUGGUAAUCUGAUGGCU
95RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((......................((..(((((.((..........((.....(((((......((.((..((((..........((.(((.((............))))).))..........)))).........x....(((((((((..((..........................(((.((.(((..((.....))..))).)).)))))..))))))))).....((.....))....)).)).......)))))..................))......))))))).......)).....................))).
95MFE58.9727.6977((((((.(((..((((((((((((.((..((((((.((((.(((((((.((.((((((((((((((......(((((((.....((((((((.(((((......))))))))))))).....)))))))((((.(..((..(((((((((((..(((((((((.......))))))).....(((((((((((.((.....)).)))))))))))))..))))))))))).))..).))))..........))))))))))))))...)).)))))))........)))))))))).......))))))..))))))))))))).)))).
95Centroid56.5120.7978((((((.(((..((((((((((((.....(((((..((((.(((((((.((.(((((((((((((.......(((((((...(..(((((((.(((((......))))))))))))....).)))))))((((.(..((..(((((((((((..(((((((((.......))))))).....(((((((((((.(.......).)))))))))))))..))))))))))).))..).))))...........)))))))))))))...)).)))))))........)))).))))).........))))..))))))))))))).)))).
95RNAstructure Constrained58.4726.0879((((((.(((..(((((((((((.(((..((((((.((((.(((((((.((.((((((((((((((......(((((((..(((((((((((.(((((......))))))))))))..))))))))))).(((....(((.(((((((((((..(((((((((.......))))))).....(((((((((((.((.....)).)))))))))))))..))))))))))).)))...)))...........))))))))))))))...)).)))))))........)))))))))).......))))))..))))))))))))).)))).
95RNAfold Soft Constrained57.0324.0885((((((.(((..(((((((((((((((..((((((.((((.(((((((.((.(((((((((((((((.((..(((((((..(((((((((((.(((((......))))))))))))..)))))))))))((((.(..((..(((((((((((....(((((((.......)))))))..((((((((((((((.((.....)).)))))))))))).))))))))))))).))..).)))).....)).)).)))))))))))))...)).)))))))........))))))))))..)))....))))..))))))))))))).)))).
95HiPR54.0120.2573(((((..(((..((((((((((.......(.(((...(((..((((((....(((((((((((((((.....(((((((..(.(((((.(((.((.((......)).))))).))))..).)))))))).(.(.(......(((((((((....(((((((((.......))))))).......((((((((..(.......)..))))))))..))....))))))))).....).).).........).))))))))))))))......)))))).........)))..))).)...........))..))))))))))).).)))).
96miRNA.RF00959.mir-612.AC000353.27_232388-232487.chr11_65211929_65212028.posUCCCAUCUGGACCCUGCUGGGCAGGGCUUCUGAGCUCCUUAGCACUAGCAGGAGGGGCUCCAGGGGCCCUCCCUCCAUGGCAGCCAGGACAGGACUCUCA
96RFAMMCCMCC per-baseBase-pairing error(((..(((((...((